وبلاگ

تکنیک های رادیوگرافی اسکاپولا

تکنیک های رادیوگرافی اسکاپولا
تکنیک های رادیوگرافی تکنیکهای تصویربرداری

تکنیک های رادیوگرافی اسکاپولا

نمای AP

گیرنده تصویر

 • 10*12 اینچ (24*30 Cm‌) به صورت طولی

وضعیت بیمار

 • بیمار در حالت ایستاده یا خوابیده ( سوپاین )‌قرار میگیرد . اگر شانه حساس باشد نمای ایستاده ترجیح داده می شود .

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • بدن بیمار را تنظیم کنید ، شانه ی آسیب دیده را در خط وسط گرید سانتر کنید .
 • بازو را از گوشه ی راست بدن دور کنید تا اسکاپولا به صورت لترال تصویر شود .آرنج را خم کنید ، دست را در حالت راحت قرار دهید .
 • برای این نما ،بدن را به سمت آسیب دیده چرخش ندهید زیرا منجر به بهم خوردن وضعیت لترال اسکاپولا می شود . ( تصویر 5-69)

تکنیک های رادیوگرافی اسکاپولا

 • گیرنده ی تصویر را 2 اینچ (5CM) بالای شانه تنظیم کنید .
 • گناد ها را با شیلد محافظت کنید .
 • تنفس : این نما را برای محو کردن جزئیات ریه در حین تنفس آرام اکسپوز کنید .

اشعه ی مرکزی

 • عمود بر ناحیه ی مید اسکاپولار ،حدود 2 اینچ (5cm) زیر زائده ی کوراکوئید .

محدود سازی

 • کولیماتور را روی 10*12 اینچ ( 24*30Cm) تنظیم کنید .

ساختمان های نشان داده شده

نمای جلویی – پشتی اسکاپولا قابل مشاهده است .( تصویر 5-70 )

تکنیک های رادیوگرافی اسکاپولا

معیار ارزیابی

 • موارد زیر باید به وضوح مشاهده شود :
 • اطمینان از کولیماسیون مناسب
 • بخش خارجی اسکاپولا بدون سوپرایمپوز با دنده ها
 • اسکاپولا افقی و نه به صورت مایل
 • جزئیات اسکاپولا از طریق روی هم افتادن سایه ی ریه و دنده ها قابل مشاهده است .( تنفس آرام و سطحی باید به محو کردن جزئیات ریه کمک کند .)
 • آکرومیون و زاویه ی تحتانی
 • جزئیات بافت نرم و ترابکول استخوانی

نمای نیم رخ

پوزیشن تنه RAO یاLAO

گیرنده ی تصویر

 • 10 12 اینچ (24*30Cm) به صورت عرضی

وضعیت بیمار

 • بیمار را در پوزیشن ایستاده یا نشسته ،روبه روی گرید عودی قرار دهید .
 • میتوان از نمای پرون استفاده کرد اما این پوزیشن برای اجرا سختتر است . پوزیشن سوپاین هم قابل اجراست ، هرچند که اسکاپولا دچار بزرگنمایی می شود .

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • بیمار را در وضعیت RAO یا LAO ،با سانتر اسکاپولا ی آسیب دیده در مرکز گرید ، تنظیم کنید . متوسط زاویه ی مورد نیاز بیمار با سطحIR 45-60, درجه است . چرخش مناسب بیمار با عمود قرار گرفتن IR نسبت به سطحی که از زاویه ی فوقانی اسکاپولا به نوک آکرومیون می رسد ، انجام می شود .
 • بازو را در یکی از دو نما مطابق با فضای نشان دهنده ی اسکاپولا قرار دهید .
 • برای تصویربرداری از زوائد آکرومیون و کوراکوئید ،بیمار آرنج خود را خم کند و پشت دستش را در خلف توراکس ، به منظور جلوگیری از روی هم افتادگی هومروس و اسکاپولا ، قرار دهید . (تصویر 5-71 و 5-72)

تکنیک های رادیوگرافی اسکاپولا

تکنیک های رادیوگرافی اسکاپولا

 • طبق پیشنهاد مازوجیان بازو از بالای قفسه ی سینه ، شانه ی سمت مقابل را بگیرد . ( تصویر 5-73 )
 • برای نمایش تنه ی اسکاپولا ، از بیمار بخواهید بازوی خود را بالا آورده و ساعد را روی سر قرار دهد و یا از بالای قفسه ی سینه ، شانه ی سمت مقابل را بگیرد . ( تصویر 5-74، تصویر 5-73 را ببینید .)
 • بعد از قرار دادن بازو در یکی از این پوزیشن ها ، حاشیه ی داخلی و خارجی اسکاپولا را بین انگشت اشاره و شصت خود بگیرید . تنظیم نهایی چرخش تنه را انجام دهید ، تنه ی اسکاپولا را عمود بر مرکز IR قرار دهید .
 • گناد ها را با شیلد محافظت کنید .
 • تنفس : نگه داشته شود .

اشعه ی مرکزی

 • عمود بر حاشیه ی داخلی – میانی اسکاپولا تابیده شود .

محدود سازی

 • روی 12 اینچ (30Cm) طولی و 1 اینچ ( 2.5cm) از سایه ی خارجی تنظیم شود .

فیلتر جبرانی

از فیلتر جبرانی boomerang که مختص شانه طراحی شده ، استفاده کنید . به دلیل مقدار بالای پرتوی اولیه که به IR برخورد میکند ، کیفیت تصویر را بالا میبرد . این فیلتر ها بخصوص در سیستم رادیوگرافی دیجیتال (CR یاDR ) در این نماها مورد استفاده قرار میگیرد .

ساختمان های نشان داده شده

 • نمای نیمرخ از اسکاپولا تصویر می شود. نحوه ی قرار گیری بازو بخش فوقانی اسکاپولا را که روی هومروس سوپرایمپوز شده را مشخص میکند .

معیار ارزیابی

 • موارد زیر باید به وضوح نشان داده شود :
 • اطمینان از کولیماسیون مناسب
 • سوپرایمپوز حاشیه ی داخلی و خارجی
 • عدم روی هم افتادگی تنه ی اسکاپولا و دنده ها
 • عدم روی هم افتادگی هومروس با فضای مورد نظر
 • گنجایش آکرومیون و زاویه ی تحتانی
 • ضخامت جانبی اسکتپولا با روشنایی مناسب
 • جزئیات بافت نرم و ترابکول های استخوانی

توجه : برای بیماران ترومایی ، این پوزیشن را میتوان با نمای RPO یا LPO اجرا کرد

نمای مایل پشتی (AP Oblique)

وضعیت مایل پشتی راست (RPO) یا چپ (LPO)

گیرنده تصویر

 • ‌ 10*12 اینچ ( 24cm*30) به صورت طولی

وضعیت بیمار

 • بیمار به صورت ایستاده یا خوابیده قرار گیرد .
 • در صورت دردناک بودن شانه از پوزیشن ایستاده استفاده کنید ، مگر اینکه کنتراندیکاسیون داشته باشد .

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • بدن بیمار را هم تراز کنید و شانه ی آسیب دیده را در خط وسط گرید سانتر کنید .
 • برای مایل پشتی متوسط از بیمار بخواهید بازوی خود را بالا بیاورد ،آرنج را خم کرده و کف دست را زیر سرش قرار دهد . یا بازوی سمت آسیب دیده را باز نموده و در مقابل قسمت قدامی قفسه سینه قرار دهد .
 • بیمار را به حدی به سمت مخالف بچرخانید تا شانه زاویه ی 15_25 درجه پیدا کند .(تصویر 5-75)

تکنیک های رادیوگرافی اسکاپولا

 • برای نمای مایل شدیدتر ،از بیمار بخواهید یازوی خود را بالا بیاورد ، آرنج خم شده را روی پیشانی قرار دهد و بدنش را 25-35 درجه به سمت مخالف چرخش دهد . (تصویر5-76)
 • حاشیه ی داخلی و خارجی اسکاپولا را بین انگشت شست و اشاره ی دست بگیرید و چرخش بدن را طوری تنظیم کنید تا اسکاپولا مستقل از دنده ها تصویر شود .
 • برای نمای نیم رخ مستقیم ازاسکاپولا با استفاده از این پوزیشن ،بازو مقابل قفسه ی سینه کشیده شود ،چرخش بدن را طوری تنظیم کنید تا اسکاپولا عمود بر سطح IR قرار بگیرد ، همانطور که در تصویر5-71 تا 5-74 توضیح و نشان داده شد .
 • گناد ها با شیلد محافظت شوند .
 • تنفس نگه داشته شود .

اشعه مرکزی

 • عمود بر حاشیه ی خارجی دنده درفضای مید اسکاپولار

ساختمان های نشان داده شده

 • این نما تصویری از اسکاپولا به صورت مایل نشان می دهد ،که تقریبا یا کاملا مستقل از سوپرایمپوز با دنده هاست .( تصویر 5-77 و 5-78)

تکنیک های رادیوگرافی اسکاپولا

معیار ارزیابی

 • موارد زیر باید به طور واضح نمایان شوند :
 • اطمینان از کلیماسیون مناسب
 • اسکاپولا به صورت مایل
 • کنار خارجی مجاور دنده ها
 • آکرومیون و زاویه ی تحتانی
 • جزئیات بافت نرم و ترابکول استخوان

زائده ی کوراکوئید

نمای محوری قدامی – خلفی

گیرنده تصویر

 • 10*12 اینچ ( 24*30 Cm) به صورت عرضی

وضعیت بیمار

 • بیمار به حالت خوابیده ( supine) و بازو کنار بدن قرار می گیرد .

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • پوزیشن بیمار را طوری تنظیم کنید که زائده ی کوراکوئید سمت آسیب دیده در خط وسط گرید سانتر شود .
 • IR را طوری تنظیم کنید که نقطه ی مرکزی آن با اشعه مرکزی منطبق شود .
 • شانه ها را طوری تنظیم کنید تا در یک سطح افقی قرار بگیرند .
 • بازوی سمت آسیب دیده را به طور مختصر دور کنید و کف دست را رو به بالا (supinate) قرار میگیرد و به وسیله ی کیسه شن روی کف دست وضعیت ثابت میگردد . ( تصویر 5-79)

تکنیک های رادیوگرافی اسکاپولا

 • گناد ها با شیلد محافظت شوند .
 • برای یکنواختی بیشتر دانسیته ، تنفس در پایان بازدم نگه داشته شود .

اشعه مرکزی

 • با زاویه ی15-45 به سمت سر مستقیم روی زائده ی کوراکوئید وارد شود . کاواک۱،زاویه ی 30 درجه را توصیه نموده است .میزان زاویه دهی به شکل پشت بیمار بستگی دارد .بیماران با شانه ی گرد نیاز به زاویه ی بیشتری نسبت به بیماران با پشت صاف دارند .( تصویر 5-80)

ساختمان های نشان داده شده

به طور مختصر تصویر اینفراسوپریور ( تحتانی – فوقانی) از زائده ی کوراکوئید به صورت کشیده شده نمایش داده شده است (تصویر 5-81 ) . برای اینکه زائده ی کوراکوئيد خودش خمیده است ، در نمای رخ شانه ، سایه ی بیضی کوچکی ایجاد می کند .

تکنیک های رادیوگرافی اسکاپولا

معیار ارزیابی

 • موارد زیر باید به طور واضح نمایان شوند :
 • اطمینان از کولیماسیون مناسب
 • زائده ی کوراکوئید با کمترین سوپرایمپوز روی خودش
 • سوپرایمپوز خفیف کلاویکل با زائده کوراکوئید
 • جزئیات بافت نرم و ترابکول استخوانی

 

نمای تانژانسیل

متد لاکوئر – پیرکوئین

گیرنده تصویر

 • 8*10 اینچ (18*24cm) یا 10 12 اینچ ( 24*30 cm ) به صورت عرضی ،به توانایی بیمار بستگی دارد .

وضعیت بیمار

 • طبق نظر لاکویر و پیرکویین ،بیمار به حالت سوپاین بخوابد .

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • شانه را در خط وسط گرید سانتر کنید .
 • چرخش بیمار را طوری تنظیم کنید که تنه ی اسکاپولا در وضعیت افقی قرار بگیرد .زمانی که نیاز به بالا آمدن شانه ی سمت مخالف باشد ، از کیسه شن یا اسفنج رادیولوسنت کمک بگیرید .
 • سر به سمت مقابل شانه ی مورد بررسی چرخانده شود ، به حدی که از سوپرایمپوز جلوگیری شود . (تصویر 5-82)
 • گناد ها را با شیلد محافظت کنید .
 • تنفس : نگه داشته شود .

اشعه مرکزی

 • با زاویه 45 درجه به سمت پا مستقیما به ناحیه ی خلفی فوقانی شانه وارد شود .زاویه ی 35 درجه برای بیماران چاق و با شانه ی گرد کفایت می کند .
 • بعد از تنظیم تیوب اشعه ایکس ، IR را طوری تنظیم کنید تا با اشعه ی مرکزی سانتر شود .

ساختمان های نشان داده شده

 • خار اسکاپولا در نمای نیمرخ و مستقل از سوپرایمپوز استخوانی تصویر می شود بجز انتهای خارجی کلاویکل . ( تصویر 5-83 و 5-84 ).

تکنیک های رادیوگرافی اسکاپولا

معیار ارزیابی

 • موارد زیر باید به طور واضح نمایان شوند :
 • اطمینان از کولیماسیون مناسب
 • خار اسکاپولا در قسمت فوقانی تنه ی اسکاپولا
 • خار اسکاپولا به همراه بافت نرم اطراف آن

توجه : در صورتی که شانه به حدی دردناک باشد که پوزیشن سوپاین قابل تحمل نباشد ،این نما را میتوان از پوزیشن پرون یا ایستاده بدست آورد.

 

این نوشته از روی اطلس مریل ویرایش ۱۳ توسط جمعی از دانشجویان علوم پزشکی به زبان فارسی بطور اختصاصی برای وبسایت گالنی ترجمه شده است. دسترسی برای عموم رایگان است. استفاده از مطالب با ذکر منبع و آدرس اینترنتی galleny.com بلامانع است. هرگونه استفاده تجاری از این ترجمه ها منع می شود.

مترجم: مریم لطف اللهی

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • زمینه های دلخواه
برای پنهان کردن نوار مقایسه ، بیرون را کلیک کنید
مقایسه
مقایسه ×
Let's Compare! Continue shopping