وبلاگ

تکنیک های رادیوگرافی مفصل شانه (بخش اول)

تکنیک های رادیوگرافی مفصل شانه (بخش اول)
تکنیک های رادیوگرافی تکنیکهای تصویربرداری

تکنیک های رادیوگرافی مفصل شانه (بخش اول)

نمای چرخشی

مسئولیت حفاظت از بیمار در برابر پرتوهای غیرضروری به عهده ی رادیوگرافر است ( به فصل های 1 و 2 راهنمای اختصاصی مراجعه شود ) . در این فصل، عبارت حفاظ گنادها در انتهای بخش نشان می دهد که بیمار در زمان نیاز با ساتفاده از کولیماسیون مناسب و قرار دادن حفاظ سربی بین گنادها و منبع اشعه از اشعه ی غیرضروری محافظت می شود .

شانه

نمای AP

خارجی ، خنثی ، داخلی

چرخش بازو

توجه داشته باشید : اگر بیمار مشکوک به شکستگی یا رد رفتگی است از چرخاندن دست او خودداری کنید .

گیرنده تصویر

 • 12*10 اینچ ( 30*24 سانتی متر ) ؛ تا عرض آن کل ترقوه و طول آن طول بیشتری از بازو را دربرگیرد .

وضعیت بیمار

 • بیمار را در وضعیت ایستاده یا سوپاین قرار دهید به طوریکه صفحه ی کرونال توراکس موازی IR قرار گیرد . ضایعه های شانه و بازو چه با منشا تروماتیک چه پاتولوژیک نسبت به حرکت و فشار بسیار حساس هستند به همین دلیل، تا جایی که ممکن است باید از پوزیشن ایستاده استفاده شود .

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • مرکز مفصل شانه منطبق بر خط میانی گرید باشد.
 • IR طوری تنظیم شود که مرکز آن 1 اینچ (5/2 سانتی متر) پایین تر از زائده ی coracoid قرار گیرد.

پوزیشن دست و اثر آن ها بر پروگزیمال بازو

تکنیک های رادیوگرافی مفصل شانه (بخش اول)

AP شانه، چرخش داخلی بازو ، توبرکل کوچکتر(سرفلش ها)

AP شانه، چرخش طبیعی بازو ، توبرکل بزرگتر(فلش ها)

AP شانه، چرخش خارجی بازو ، توبرکل بزرگتر(فلش)

قسمت پشتی دست تا جای ممکن در مقابل hip و اپی کندیل ها عمود بر IR قرار می گیرند و بازو در حالت چرخش داخلی

کف دست در مقابل hip قرار می گیرد و اپی کندیل ها با زاویه ی حدود 45 درجه نسبت به IR و بازو در حالت طبیعی قرار می گیرد

دست در حالت سوپاین و اپی کندیل ها موازی صفحه ی IR و بازو در حالت چرخش خارجی

چرخش خارجی بازو :

 • از بیمار بخواهید دست خودرا درحالت سوپاین قراردهد مگراینکه منعی وجود داشته باشد(Table5-2)
 • دست بیمار را کمی از بدن او دور کنید و آن را بچرخانید تا جایی که اپی کندیل ها موازی IR قرار گیرند. چرخش کل بازو ازحالت طبیعی شانه و بازو را درحالت صحیح آناتومیک قرار می دهد (Fig.5-13 ) .

چرخش طبیعی بازو :

 • از بیمار بخواهید تا کف دست خود را در حالت طبیعی در مقابل ران خود قرار دهد ( به Table5-2 مراجعه شود ) . این پوزیشن رول بازو با چرخش داخلی کم تا حالت طبیعی، اپی کندیل ها را با زاویه ی حدود 45 درجه از IR قرار می دهد .

چرخش داخلی بازو :

 • از بیمار بخواهید تا آرنج خود را خم کند، بازو را به داخل چرخانده و پشت دست او را روی hip قرار دهید ( به Table5-2 مراجعه شود ) .
 • بازو را طوری تنظیم کنید تا اپی کندیل ها عمد بر IR قرار گیرند .
 • حفاظ گنادها را قرار دهید.
 • وضعیت تنفسی : حبس تنفس

اشعه ی مرکزی

 • عمود بر نقطه ای 1 اینچ ( 2.5 سانتی متر ) پایین تر از زائده ی کوراکوئید، به طوریکه در پایین ترقوه و قسمت میانی سر بازو قابل لمس باشد .

محدود سازی

 • 12*10 اینچ ( 30*24 سانتی متر ) روی کولیماتور تنظیم شود .

فیلتر جبران کننده

از فیلتر جبران کننده ای که مخصوص شانه طراحی شده؛ به نام بومرنگ که کیفیت تصویر را بهبود می بخشند استفاده کنید . به تصویر فصل 2 نگاه کنید . این فیلترها وقتی که از سیستم های تصویربرداری دیجیتال ( DR یا CR ) برای این نام استفاده می شود به صورت جزئی مفید است زیرا همه ی ساختارهای بافت نرم و استخوانی بدون نیاز به “ window” قابل مشاهده اند .

تکنیک های رادیوگرافی مفصل شانه (بخش اول)

Fig. 5-13 A . AP شانه ، چرخش خارجی بازو ، پوزیشن ایستاده . B . همان نما با پوزیشن سوپاین

ساختمان های نشان داده شده

 • این تصویر ساختارهای نرم و استخوانی شانه و پروگزیمال بازو را درحالت آناتومیک نشان می دهد . ( Fig.5-14 to 5-16 ) . ارتباط مفصل scapulohumeral نیز دیده می شود .
 • چرخش خارجی : توبرکل بزرگتر بازو و محل اتصال تاندون supraspinatus دیده می شود . ( به Fig.5-14 A مراجعه شود ) .
 • چرخش طبیعی : بخش پشتی محل اتصال supraspinatus را نشان می دهد که گاهی کلسیفیکاسیون کوچکی در آن ها وجود دارد که درغیراین صورت دیده نمی شود . ( به Fig.5-14 B مراجعه شود ) .
 • چرخش داخلی : پروگزیمال بازو درحالت نیمرخ حقیقی دیده می شود. وقتی امکان این وجود دارد تا بازو به اندازه ی کافی از بدن دور شود تا توبرکل کوچکتر سربازو جدای از کتف قرار گیرد، در این تصویر محل اتصال تاندون subscapular دیده می شود . ( Fig.5-15 ) .

معیار ارزیابی

 • موارد زیر باید به وضوح مشاهده گردند :
 • شواهدی مبنی بر کولیماسیون مناسب
 • بالای کتف، ترقوه ( کامل اگر IR عرضی و نیمه lateral اگر IR طولی قرار گیرد ) و پروگزیمال بازو
 • بافت نرم اطراف شانه به همراه جزئیات ترابکولار استخوانی

چرخش خارجی :

 • سر بازو در تصویر
 • توبرکل بزرگتر در تصویر روی لبه ی خارجی بازو قرار می گیرد .
 • مفصل scapulohumeral با مقدارناچیزی روی هم افتادگی سر بازو روی حفره ی گلنوئید دیده می شود
 • خط خارجی توبرکل کوچکتر بین سر بازو و توبرکل بزرگتر قرار دارد

چرخش طبیعی :

 • به طور جزئی توبرکل بزرگتر روی سر بازو سوپرایمپوز می شود
 • سر بازو در بخشی از تصویر
 • روی هم افتادگی ناچیز سر بازو روی حفره ی گلنوئید

چرخش داخلی :

 • توبرکل کوچکتر در نقطه ی میانی تصویر
 • خط خارجی توبرکل بزرگتر روی سر بازو سوپرایمپوز می شود.
 • سطح بیشتری از بازو نسبت به پوزیشن چرخش خارجی و طبیعی روی حفره ی گلنوئید دچار روی هم افتادگی می شود .

تکنیک های رادیوگرافی مفصل شانه (بخش اول)

Fig.5-14 A . AP شانه، چرخش خارجی بازو : توبرکل بزرگتر در تصویر ( فلش )

B . AP شانه، چرخش طبیعی بازو : توبرکل بزرگتر ( فلش ها )

تکنیک های رادیوگرافی مفصل شانه (بخش اول)

Fig.5-16 . A . نمای APobl شانه راست بدن استفاده از فیلتر جبران کننده . B . نمای AP همان بیمار با استفاده از فیلتر جبران کننده .

توجه کنید در جاییکه از فیلتر استفاده شده تجسم بافت نرم و استخوانی بهبود یافته .

Fig.5-15 . AP شانه، چرخش داخلی بازو ، توبرکل بزرگتر ( فلش ) ؛ توبرکل کوچکتر در تصویر ( سر فلش )

حفره ی گلنوئید

نمای AP OBLIQUE

متد GRASHEY

پوزیشن RPO یا LPO

گیرنده تصویر

 • 10*8 اینچ ( 24*18 سانتی متر ) یا 12*10 اینچ ( 30*24 سانتی متر )، بستگی به این دارد که چه چیزی دردسترس شما باشد ؛ اگر عرضی باشد کل ترقوه و اگر طولی باشد طول بیشتری از بازو را شامل می شود .

وضعیت بیمار

 • بیمار را درحالت سوپاین یا ایستاده قرار دهید. پوزیشن ایستاده برای بیمار راحت تر است و به تنظیم دقیق قسمت موردنظر کمک می کند .

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • مرکز IR مفصل scapulohumeral قرار بگیرد. مفصل 2 اینچ ( 5سانتی متر ) داخل تر و پایین تر از لبه ی بالایی بیرونی شانه قرار دارد .
 • بدن بیمار را حدود 35 تا 45 درجه به طرف سمت آسیب دیده بچرخانید . ( Fig.5-17 ) .
 • زاویه ی چرخش را طوری تنظیم کنید که کتف موازی صفحه ی IR قرار گیرد. این کار با جهت دهی زاویه ی بالایی کتف و نوک آکرومینال، موازی با IR انجام می شود. سر بازو در تماس با IR قرار می گیرد .
 • اگر بیمار در پوزیشن خوابیده است، ممکن است نیاز باشد بدن بیشتر از 45 درجه ( تا 60 درجه ) بچرخد تا کتف موازی IR قرار بگیرد .
 • از کیسه های شن برای حمایت از شانه و hip بالاآمده استفاده کنید . ( Fig. 5-18 ) .
 • دست را کمی از بدن دور کرده و به داخل بچرخانید، کف دست را روی شکم قرار دهید. پوزیشن های دست دیگر به وسیله ی پروتکل های بخش بیان می شوند .
 • حفاظ گنادها را قرار دهید.
 • وضعیت تنفسی : حبس تنفس

توجه داشته باشید : این لندمارک ها توسط Johnson et al پیشنهاد شده است. تا برای شناسایی تصویر از طریق بدنه ی کتف مفید واقع شود .

تکنیک های رادیوگرافی مفصل شانه (بخش اول)

Fig. 5-18 . AP oblique خوابیده خفره ی گلنوئید :متد Grashey

Fig. 5-17 A . AP oblique ایستاده حفره ی گلنوئید : متد Grashey . B . به موقیت شانه و ارتباط بیمار با IR توجه کنید .

اشعه ی مرکزی

 • عمود بر IR ؛ مرکز اشعه باید در نقطه ای 2 اینچ ( 5 سانتی متر ) داخل تر و پایین تر از لبه ی بالایی خارجی شانه باشد .

محدود سازی

 • 10*8 اینچ ( 24*18 سانتی متر ) روی کولیماتور تنظیم شود .

ساختمان های نشان داده شده

 • فضای بین مفصلی سر بازو و حفره گلنوئید ( مفصل scapulohumeral یا glenohumeral ) نشان داده می شود ( Figs. 5-19 & 5-20 ) .

معیار ارزیابی

 • موارد زیر باید به وضوح مشاهده شوند :
 • شواهدی مبنی بر کولیماسیون مناسب
 • فضای مفصلی باز بین سر بازو و حفره گلنوئید
 • حفره گلنوئید در تصویر
 • بافت نرم اطراف مفصل scapulohumeral به همراه جزئیات ترابکولار سر بازو و گلنوئید

تکنیک های رادیوگرافی مفصل شانه (بخش اول)

Fig.5-20 . AP obl حفره ی گلنوئید : متد Grashey که تخریب متوسطی را در مفصل scapulohumeral نشان می دهد

Fig.5-19 . AP obl حفره ی گلنوئید : متد Grashey

حفره ی گلنوئید

نمای AP OBLIQUE

متد APPLE

پوزیشن RPO یا LPO

متد Apple مشابه متد Grashey است اما درآن از وزنه با فاصله از بدن استفاده می شود تا فقدان غضروف مفصلی در مفصل scapulohumeral را نشان دهد .

گیرنده تصویر

 • 12*10 اینچ ( 30*24 سانتی متر ) عرضی

وضعیت بیمار

 • بیمار در پوزیشن ایستاده یا نشسته قرار بگیرد .

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • مرکز IR منطبق بر مفصل scapulohumeral
 • بدن را حدود 35 تا 45 درجه به طرف سمت آسیب دیده بچرخانید .
 • سطح پشتی طرف آسیب دیده در نزدیکترین حالت نسبت به IR قرار بگیرد.
 • کتف باید موازی صفحه ی IR پوزیشن بگیرد ( برای جزئیات این پوزیشن به متد Grashey مراجعه شود )
 • بیمار باید یک وزنه ی یک پوندی را با دستی که شانه ی همان سمت آسیب دیده در حالت طبیعی نگه دارد.
 • درحال نگه داشتن وزنه، بیمار باید بازوی خودرا 90 درجه از خط میانی بدن دورکند. (Fig.5-21 )
 • حفاظ گنادها را قرار دهید.
 • وضعیت تنفسی : حبس تنفس

تکنیک های رادیوگرافی مفصل شانه (بخش اول)

Fig.5-21 . نمای Axial oblique : متد Apple .

اشعه ی مرکزی

 • عمود بر IR در سطح زائده ی coracoid

توجه داشته باشید : برای جلوگیری از حرکت، فاکتورهای تکنیکی صحیح را روی ژنراتور تنظیم کرده و آماده سازی ( Ready ) پیش از اکسپوز را قبل از اینکه بیمار دستش را از بدن دور کند انجام دهید .

ساختمان های نشان داده شده

 • مفصل scapulohumeral ( Fig.5-22 ) دیده می شود .

معیار ارزیابی

 • موارد زیر باید به طور واضح نشان داده شود :
 • شواهدی مبنی بر کولیماسیون مناسب
 • حفره ی گلنوئید در تصویر
 • بازو در حالتی که 90 درجه از بدن دور شده است
 • فضای مفصلی باز بین سر بازو و حفره ی گلنوئید
 • بافت نرم اطراف مفصل scapulohumeral به همراه جزئیات ترابکولار سر بازو و گلنوئید

تحقیق :

Catherine E . Hearty. MS.RT(R) ، این تحقیق را انجام داده و این نمای جدید برای این ویرایش اطلس را فراهم کرده است .

تکنیک های رادیوگرافی مفصل شانه (بخش اول)

Fig. 5-22 A . نمای AP oblique : متد Grashey که نشاندهنده ی فضای مفصلی نرمال scapulohumeral شانه می باشد . B . نمای AP oblique : متد Apple با وزنه ی دور شده از بدن که نشاندهنده ی فقدان غضروف مفصلی است ( فلش ) .

نمای نیمرخ Transthoracic

متد LAWRENCE

پوزیشن راست یا چپ

متد Lawrence وقتی استفاده می شود که تروما اتفاق افتاده و بازو به دلیل آسیب نمی تواند بچرخد یا از بدن دور شود . در نتیجه ی این متد یک نمای 90 درجه از نمای AP حاصل می شود و ارتباط بین پروگزیمال بازو و کتف را نشان می دهد .

گیرنده تصویر

 • 10*12 اینچ ( 24*30 ) طولی

وضعیت بیمار

 • اگرچه این نما هم در حالت ایستاده و هم سوپاین قابل انجام است، در مورد بیمار ترومایی پوزیشن ایستاده بسیار آسان تر است . این پوزیشن همچنین به تنظیم دقیق شانه کمک می کند .
 • برای پوزیشن دهی ایستاده، بیمار را در حالت نیمرخ در پوزیشن نشسته یا ایستاده در مقابل گرید عمودی قرار دهید . ( Fig.5-23 )
 • اگر پوزیشن ایستاده ممکن نباشد، بیمار را با پدهای رایولوسنت که باعث بالاآمدن سر و شانه ها می شوند در پوزیشن خوابیده قرار دهید . ( Fig.5-24 )
 • بیمار باید بازوی سالم را بالا آورده، ساعد را روی سر قرار داده و شانه را تا حد ممکن بالا بیاورد . (Fig.5-23 ) . بالا بردن شانه ی سالم باعث جداشدن شانه ی آسیب دیده از آن می شود تا از سوپرایمپوز شدن آن ها جلوگیری شود . اطمینان حاصل شود که صفحه ی میدکرونال عمود بر IR قرار گیرد .
 • نباید هیچ تلاشی برای چرخاندن یا هرگونه حرکتی در بازوی آسیب دیده انجام شود .
 • مرکز IR باید در سطح گردن جراحی بازوی آسیب دیده قرارگیرد .
 • حفاظ گنادها را قرار دهید.
 • وضعیت تنفسی : دم عمیق . پرکردن ریه ها از هوا کنتراست را بهبود بخشیده و اشعه ی ضروری برای نفوذ به بدن را کاهش می دهد .
 • اگر بیمار می تواند به طور مناسبی بی حرکت بماند تا از حرکات ارادی جلوگیری شود، از یک تکنیک تنفسی برای رفع تاری حاصل از عروق تنفسی استفاده می شود . در این مورد به بیمار آموزش دهید تا تنفس آهسته و عمیق را تمرین کند . min زمان اکسپوژر 3 ثانیه ( 4 تا 5 ثانیه مطلوب است ) وقتی از میلی آمپر پایین استفاده شود منجر به نتایج خوبی می شود .

اشعه ی مرکزی

 • عمود بر IR ، ورود آن از صفحه ی میدکرونال در سطح گردن جراحی می باشد .
 • اگر بیمار نمی تواند شانه ی سالم را بالا بیاورد، اشعه ی مرکزی را 10 تا 15 درجه به طرف سر زاویه دهید تا یک رادیوگراف قابل مقایسه حاصل شود .

محدود سازی

 • آن را 10*12 اینچ ( 24*30 سانتی متر ) روی کولیماتور تنظیم کنید . میدان نوری که روی پوست ظاهر می شود به خاطر فاصله از IR کوچکتر است . کولیماتور را بزرگتر از اندازه ی تعیین شده قرار ندهید .

تکنیک های رادیوگرافی مفصل شانه (بخش اول)

Fig.5-23 . نیمرخ شانه transthoracic ایستاده : متد lawrence

Fig. 5-24 . نیمرخ شانه transthoracic خوابیده : متد Lawrence

ساختمان های نشان داده شده

 • تصویر نیمرخ شانه و پروگزیمال بازو از طریق توراکس ایجاد شده است ( Fig . 5-25 and 5-26 )

معیار ارزیابی

 • موارد زیر باید به طور واضح نشان داده شوند :
 • شواهدی مبنی بر کولیماسیون مناسب
 • پروگزیمال بازو
 • کتف ، ترقوه وبازو در زمینه ی ریه مشاهده می شوند
 • بازو و ترقوه ی طرف سالم در بالای شانه ی نزدیک به IR مشاهده می شوند

تکنیک های رادیوگرافی مفصل شانه (بخش اول)

Fig .5-25 نیمرخ شانه ترانس توراسیک ( تنفس بیمار ). متد Lawrence

نمای محوری پایینی- بالایی

متد LAWRENCE

نمای محوری پایینی- بالایی

تعدیل شده RAFERT ET AL

گیرنده تصویر

 • 12*10 اینچ ( 30*24 سانتی متر ) عرضی ، به صورت عمود در سطح بالایی شانه قرار دهید.

وضعیت بیمار

 • بیمار در حالت سوپاین باشد ، به وسیله ی اسفنج رادیولوسنت سر ، شانه ها و آرنج او را حدود 3 اینچ ( 7.6 سانتی متر ) بالا بیاورید .

وضعیت ناحیه مورد بررسی

متد Lawrence :

 • تا جای ممکن بازوی آسیب دیده را با زوایای صحیح از محور طولی بدن دور کنید . این زاویه حداقل باید 20درجه باشد تا از سوپرایمپوز شدن بازو بر روی شانه جلوگیری شود .
 • بازو را در حالت چرخش خارجی نگه داشته و ساعد و کف دست را در پوزیشن راحتی قرار دهید ، از یک تکیه گاه عمودی یا کیسه های شن یا یک بالش محکم استفاده کنید . قرار دادن تکیه گاه در زیر ساعد و کف دست ممکن است ضروری باشد . بیمار را در حالتی قرار دهید که بازوی آن در حالت extension باشد .
 • از بیمار بخواهید تا سر خود را از ناحیه ی مورد بررسی دور کند تا IR بتواند در مقابل گردن قرار بگیرد .
 • IR را در لبه ی مقابل شانه و تا جای ممکن نزدیک به گردن قرار دهید .
 • برای نگه داشتن IR در این حالت از کیسه های شنی و نگه دارنده های IR عمودی استفاده کنید ( Fig . 5-27 ) .

تکنیک های رادیوگرافی مفصل شانه (بخش اول)

Rafert تعدیل شده

 • دررفتگی قدامی سر بازو می تواند منجر به شکستگی فشاری گوه ای شکل در سطح قدامی سر بازو بشود که نقص Hill-Sachs نامیده می شود . این شکستگی روی سطح posterolateral سر بازو قرار دارد . برای دیدن این نقص ممکن است نیاز باشد بازو تا حد زیادی به طرف خارج بچرخد .
 • پوزیشن بیمار در این حالت دقیقا مشابه متد Lawrence است ، با این تفاوت که بازو به بیرون چرخانده می شود تا جایی که کف دست زاویه ی ابلیک 45 درجه بگیرد . شست در حالت اشاره به پایین قرار می گیرد ( Fig . 5-28 ) .

تکنیک های رادیوگرافی مفصل شانه (بخش اول)

 • در چرخاندن بازو به بیمار کمک کنید تا از فشار اضافی بر روی شانه جلوگیری شود .
 • حفاظ گنادها را قرار دهید.
 • وضعیت تنفسی : حبس تنفس

اشعه ی مرکزی

متد Lawrence

 • به صورت افقی از طریق زیربغل به ناحیه ی مفصلی AC وارد می شود . میزان زاویه دهی اشعه ی مرکزی به داخل به زاویه ی دورشدگی بازو از بدن بستگی دارد . این زاویه اغلب بین 15 تا 30 درجه به طرف داخل می باشد . هر چه میزان دورشدگی دست از بدن بیشتر باشد این زاویه نیز بزرگتر است .

Rafert تعدیل شده

 • افقی با زاویه حدود 15 درجه به طرف داخل ، از زیربغل وارد شده و از مفصل AC عبور می کند .

محدود سازی

 • 12 اینچ ( 30 سانتی متر ) در طول و 1 اینچ ( 2.5 سانتی متر ) بالاتر از سایه ی جلویی شانه تنظیم کنید .

ساختمان های نشان داده شده

تصویر محوری پایینی بالایی ، پروگزیمال بازو ، مفصل scapulohumeral ، بخش بیرونی زائده ی coracoid و مفصل AC را نشان می دهد . محل اتصال تاندون subscapular روی توبرکل کوچکتر بازو و نقطه ی اتصال teres minor روی توبرکل بزرگتر بازو نیز نشان داده میشود .نقص Hill-sachs روی بخش posterolateral سر بازو نیز ممکن است با استفاده از متد تعدیل شده ی Rafert نشان داده شود ( Fig . 5-29 and 5-30 ) . تکنیک های رادیوگرافی مفصل شانه (بخش اول)

تکنیک های رادیوگرافی مفصل شانه (بخش اول)

 

معیار ارزیابی

 • موارد زیر باید به وضوح مشاهده شوند
 • شواهدی مبنی بر کولیماسیون مناسب
 • مفصل scapulohumeral با اندکی روی هم افتادگی
 • زائده ی coracoid ، با اشره به قدام
 • توبرکل کوچکتر در تصویر در حالی که به سمت قدام قرار گرفته
 • مفصل AC ، acromion و انتهای آکرومیال ترقوه از طرق سر بازو
 • بافت نرم زیربغل به همراه جزئیات ترابکولار استخوانی

 

نمای محوری پایینی – بالایی

متد WEST POINT

این متد زمانی که شانه دچار عدم ثبات مزمن بوده یا برای نشان دادن بدشکلی های استخوانی حاشیه ی پایینی قدامی گلنوئید استفاده می شود . نقص Hill-sachs در سطح posterolateral سر بازو نیز نشن داده می شود .

گیرنده تصویر

 • 10*8 اینچ ( 24*18 سانتی متر ) یا 12*10 اینچ ( 30*24 سانتی متر ) عرضی ، تا جایی که امکان دارد ، آن را به صورت عمود و در تماس با سطح بالایی شانه قرار دهید .

وضعیت بیمار

 • بیمار در حالت پرون باشد و حدود 3 اینچ ( 7.6 سانتی متر ) پد زیر شانه ی مورد آزمایش قرار دهید .
 • سر بیمار را از قسمت مورد آزمایش دور کنید .

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • بازوی آسیب دیده را 90 درجه از بدن دور کرده و ساعد را بچرخانید تا جایی که به حالت استراحت از لبه تخت قرارگرفته یا ممکن است از سینی بوکی برای کمک استفاده شود (Figs5-31&5-32)

تکنیک های رادیوگرافی مفصل شانه (بخش اول)

 • نگه دارنده عمودی IR را در مقابل سطح بالایی شانه طوری قرار دهید که لبه ی IR در تماس با شانه قرار بگیرد .
 • برای نگه داشتن IR از کیسه های شنی یا نگه دارنده عمودی IR استفاده کنید .
 • حفاظ گنادها
 • وضعیت تنفسی : حبس تنفس

اشعه ی مرکزی

 • جهت گیری آن با دو زاویه ی 25 درجه به سمت قدام از سطح افق و 25 درجه به طرف داخل می باشد . مرکز اشعه حدود 5 اینچ ( 13 سانتی متر ) پایین تر و اینچ ( 3.8 سانتی متر ) داخل تر از لبه ی آکرومیال وارد شده و از حفره ی گلنوئید خارج می شود .

ساختمان های نشان داده شده

در نتیجه ی این تصویر بدشکلی های استخوانی حاشیه ی پایینی قدامی گلنوئید و نقص Hill-sachs بخش posterolateral سربازو و در بیماران با عدم ثبات مزمن شانه مشاهده می شود ( Fig.5-33 )

تکنیک های رادیوگرافی مفصل شانه (بخش اول)

این نوشته از روی اطلس مریل ویرایش ۱۳ توسط جمعی از دانشجویان علوم پزشکی به زبان فارسی بطور اختصاصی برای وبسایت گالنی ترجمه شده است. دسترسی برای عموم رایگان است. استفاده از مطالب با ذکر منبع و آدرس اینترنتی galleny.com بلامانع است. هرگونه استفاده تجاری از این ترجمه ها منع می شود.

مترجم: مریم تویسرکانی

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • زمینه های دلخواه
برای پنهان کردن نوار مقایسه ، بیرون را کلیک کنید
مقایسه
مقایسه ×
Let's Compare! Continue shopping