وبلاگ

تکنیک های رادیوگرافی ساق پا

تکنیک های رادیوگرافی ساق پا
تکنیک های رادیوگرافی تکنیکهای تصویربرداری

تکنیک های رادیوگرافی ساق پا

نمای AP

برای این نما و نماهای لترال و ابلیک که در ادامه توضیح داده میشوند، محور طولی گیرنده باید موازی با محوری طولی ساق پا و مرکز آن منطبق بر حد وسط استخوان ساق باشد. به دلیل واگرایی اشعه اندازه ی گیرنده ی تصویر باید به گونه ای باشد که مقداری بالاتر از زانو و مقداری پایین تر از مچ پا را شامل شود، تا مفاصل مچ و زانو در تصویر باشند. لبه های گیرنده ی تصویر باید 1 تا 5/1 اینچ (5/2 تا 8/3 سانتی متر) از مفصل مچ و زانو فاصله داشته باشند. درصورتی که ساق پای بیمار خیلی بلند بوده و مکان آسیب دیدگی نامشخص باشد باید دو تصویر تهیه شود. در این صورت یک تصویر از مچ پا و ساق پا و تصویر دیگر از زانو گرفته میشود. میتوان از گیرنده 17×14 اینچ (43×35 سانتی متر) نیز بصورت قطری استفاده کرد. برای کاهش واگرایی دسته اشعه و شامل شدن قسمت بیشتری از در تصویر میتوان SID را 48 اینچ (122 سانتی متر) قرار داد.

گیرنده ی تصویر

 • 17×14 اینچ (43×35 سانتی متر) به صورت طولی یا قطری

وضعیت بیمار

 • بیمار در وضعیت سوپاین قرار گیرد.

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • لگن بیمار کاملا بدون چرخش قرار گیرد.
 • ساق پای بیمار را طوری تنطیم کنید که کندیل های فمور موازی با گیرنده و پا بصورت عمود قرار گیرد.
 • مچ پای بیمار به حدی کشیده شود که پا کاملا در وضعیت عمودی قرار گیرد.
 • در صورت نیاز برای ثابت نگهداشتن پا، در قسمت کف پا از کیسه شن استفاده شود (تصویر 111-6).
 • اندام های تولید مثلی را به کمک شیلد سربی بپوشانید.

اشعه مرکزی

 • اشعه مرکزی عمود بر وسط ساق پا

محدود سازی

 • به اندازه ی یک اینچ (5/2 سانتی متر) از طرفین ساق پا و 5/1 اینچ (4 سانتی متر) از بالا و پایین مفاصل مچ پا و زانو

تکنیک های رادیوگرافی ساق پا

تصویر 111-6 A ،نمای AP تیبیا و فیبولا. B ،همان نما روی گیرنده ی 17×14 اینچ (43×35 سانتی متر) بصورت قطری برای دربرگرفتن تصویر مفاصل زانو و مچ پا.

ساختمان های نشان داده شده

 • تصویر نهایی تیبیا، فیبولا و مفاصل مجاور را نشان میدهد (تصویر 112-6).

معیار ارزیابی

 • ساختار های زیر باید بطور واضح نمایان باشد :
 • نشانه ی محدود سازی مناسب میدان
 • مفاصل مچ و زانو روی یک یا دو تصویر
 • کل ساق پا بدون چرخش
 • سطوح مفصلی دیستال و پروگزیمال تیبیا و فیبولا با مقداری روی هم افتادگی
 • قسمت میانی تنه ی تیبیا بدون روی هم افتادگی با فیبولا
 • بافت نرم به همراه جزئیات بافت اسفنجی استخوان

تکنیک های رادیوگرافی ساق پا

تصویر 112-6 A ، نمای AP تیبیا و فیبولا. به دلیل بلند بودن طول ساق پا مقداری از تصویر ایجاد نشده است. برای این بیمار باید یک تصویر جداگانه از زانو گرفته میشده است. B ،به دلیل کوتاه بودن طول ساق پای بیمار تصویر کل اندام روی گیرنده ایجاد شده است. شکستگی اسپیرال در دیستال تیبیا و همچنین در پروگزیمال فیبولا دیده میشود (فلش ها). در این نمونه اهمیت وجود تصویر کل اندام در بیمار ترومایی مشخص میشود. C ، نمای APفیبولا و تیبیا در یک فرد 4 ساله دچار بیماری نوروفیبروماتوزیس.

نمای لترال

مدیولترال (داخلی-خارجی)

گیرنده تصویر

 • گیرنده ی 17×7 اینچی (43×18 سانتی متر) یا 17×14 اینچی (43×35 سانتی متر) برای گرفتن دو تصویر روی یک گیرنده

وضعیت بیمار

 • بیماردر حالت سوپاین قرار گیرد.

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • بیمار به سمت آسیب دیده بچرخد و ساق پای او روی گیرنده قرار گیرد.
 • بدن بیمار طوری بچرخد که پتلا عمود بر گیرنده قرار گیرد، همچنین اطمینان حاصل کنید که خط فرضی کشیده شده بین دو کندیل فمور نیز عمود باشد.
 • در صورت نیاز برای ثابت نگهداشتن پوزیشن بیمار و راحتی وی از کیسه شنی در محل مناسب استفاده کنید (تصویر 113-6 ، قسمت A ).
 • در صورت احتیاج برای ایجاد پوزیشن لترال حقیقی زانو خم شود.
 • ممکن است برای شامل شدن مفاصل مچ و زانو در تصویر لازم باشد تا گیرنده به صورت قطری قرار گیرد (تصویر 113-6 ، قسمت B ). همانند نمای AP اگر ساق پای بیمار خیلی بلند باشد یک تصویر از ساق پا و مفصل مچ گرفته شده و بطور جداگانه یک تصویر از زانو میگیریم.

روش دیگر

 • اگر بیمار قادر نباشد از وضعیت سوپاین خارج شود ، نمای لترومدیال به صورت کراس تیبل به وسیله دسته اشعه افقی گرفته میشود.
 • زانو به اندازه ای بالا آورده میشود تا بتوان زیر آن نگهدارنده ی محکمی قرار داده داد.
 • ممکن است گیرنده بین دو زانو قرار گیرد و اشعه از کنار خارجی وارد شود.
 • اندام های تولید مثلی با شیلد سربی پوشانده شود.

تکنیک های رادیوگرافی ساق پا

تصویر 113-6 A ، نمای لترال تیبیا و فیبولا. B ، تصویر به کمک یک گیرنده 17×14 اینچی (43×35 سانتی متری) به صورت قطری برای شامل شدن مفاصل مچ و زانو گرفته شده است.

اشعه مرکزی

 • عمود بر مرکز ساق پا.

محدود سازی

 • به اندازه ی 1 اینچ (5/1 سانتی متر) از طرفین و به اندازه ی 5/1 اینچ ( 4 سانتی متر) از بالا و پایین مفاصل مچ و زانو.

ساختمان های نشان داده شده

 • تصویر نهایی استخوان های تیبیا و فیبولا و مفاصل مرتبط با آن ها را نشان خواهد داد (تصویر 114-6).

معیار ارزیابی

 • ساختارهای زیر باید به طور واضح نمایان باشد :
 • نشانه ی محدود سازی صحیح میدان تابش
 • مفاصل مچ و زان ودر یک یا دو تصویر
 • کل ساق پا در پوزیشن لترال حقیقی
 • قسمت دیستال فیبولا روی نیمه ی خلفی تیبا تصویر میشود.
 • روی هم افتادگی خفیف تیبا روی قسمت پروگزیمال سر فیبولا
 • جدایی جزئی تنه های تیبیا و فیبولا (به جز در سطح مفصلی)
 • احتمالا کندیل های ران به دلیل واگرایی دسته اشعه روی هم افتادگی نخواهند داشت.
 • بافت نرم به همراه جزئیات بافت اسفنجی استخوان

تکنیک های رادیوگرافی ساق پا

تصویر 114-6 A و B ،نمای لترال تیبیا و فیبولا. C ، نمای لترال تیبیا و فیبولا که در آن ابزار ثابت کننده ی استخوان نمایش داده شده است. ساق پای بیمار بلند بوده و به همین علت تمام آن تصویر نشده است.

نمای AP OBLIQUE

چرخش به سمت داخل و خارج

گیرنده ی تصویر

 • 17×7 اینچ (43×18 سانتی متر) یا 17×14 اینچ (43×35 سانتی متر) برای گرفتن دو تصویر روی یک گیرنده

وضعیت بیمار

 • بیمار روی تخت رادیولوژی به حالت سوپاین قرار گیرد.

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • برای ایجاد نمای ابلیک ساق پا اندام تحتانی را متناوبا 45 درجه به سمت داخل (تصویر 115-6) و خارج (تصویر 116-6) بچرخانید. هنگام چرخش به سمت داخل اطمینان حاصل کنید که استخوان ساق به سمت داخل چرخیده باشد، نه فقط کف پا.
 • برای ایجاد نمای ابلیک داخلی، مفصل هیپ سمت آسیب دیده را به قدری بالا ببرید که سطح داخلی پا و مچ روی یک نگهدارنده ی 45 درجه ای قرار گیرد، زیر تروکانتر بزرگتر نگهدارنده قرار دهید.
 • اندام های تولید مثلی را با شیلد سربی بپوشانید.

اشعه مرکزی

 • عمود بر مرکز گیرنده ی تصویر

تکنیک های رادیوگرافی ساق پا

تصویر 115-6 نمای APO ساق پا با چرخش به سمت داخل.

تصویر 116-6 نمای APO ساق پا با چرخش به سمت خارج.

ساختمان های نشان داده شده

 • تصویر نهایی نمای ابلیک 45 درجه ای استخوان ها و بافت نرم ساق پا به همراه یک یا هردو مفصل مجاور آن را نشان میدهد (تصاویر 117-6 و 118-6).

معیار ارزیابی

 • ساختارهای زیر باید به طور واضح نمایان باشد:
 • نشانه ی محدود سازی مناسب میدان تابش
 • تصویر مچ و زانو با هم یا بطور مجزا
 • بافت نرم به همراه جزئیات بافت اسفنجی استخوان

چرخش داخلی

چرخش صحیح ساق پا

 • سطوح مفصلی بین تیبیا و فیبولا در قسمت های پروگزیمال و دیستال
 • بیشترین مقدار فضای استخوانی بین فیبولا و تیبیا

چرخش خارجی

چرخش صحیح ساق پا

 • روی هم افتادگی قسمت لترال تیبیا روی فیبولا

تکنیک های رادیوگرافی ساق پا

تصویر 117-6 نمای APO ساق پا با چرخش داخلی، ابزار تثبیت کننده استخوان در تصویر نمایان است.

تکنیک های رادیوگرافی ساق پا

تصویر 118-6 نمای APO ساق پا با چرخش خارجی، ابزارهای تثبیت کننده استخوان در تصویر نمایان است.

 

این نوشته از روی اطلس مریل ویرایش ۱۳ توسط جمعی از دانشجویان علوم پزشکی به زبان فارسی بطور اختصاصی برای وبسایت گالنی ترجمه شده است. دسترسی برای عموم رایگان است. استفاده از مطالب با ذکر منبع و آدرس اینترنتی Galleny.com بلامانع است. هرگونه استفاده تجاری از این ترجمه ها منع می شود.

تکنیک های رادیوگرافی ساق پا

مترجم: فاضله انتظاریان

تکنیک های رادیوگرافی ساق پا

تکنیک های رادیوگرافی ساق پا

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • زمینه های دلخواه
برای پنهان کردن نوار مقایسه ، بیرون را کلیک کنید
مقایسه
مقایسه ×
Let's Compare! Continue shopping