وبلاگ

تکنیک های رادیوگرافی بازو

تکنیک های رادیوگرافی بازو
تکنیک های رادیوگرافی تکنیکهای تصویربرداری

تکنیک های رادیوگرافی بازو

Humerus

AP-Projection(upright)

ناهنجاری های شانه و بازو،چه از نظر جراحت و چه از نظر آسیب شناسی،در اصل بسیار دردناک است.به همین دلیل حالت ایستاده یا نشسته هر موقع که لازم باشد باید استفاده شود. در صورت لزوم با چرخش بدن بیمار،بازو را میتوان به سرعت و با کم ترین ناراحتی برای بیمار،در موقعیت مناسب قرار داد.

گیرنده تصویر

 • گیرنده ای به طول Inch 17×14(cm35×43)

وضعیت بیمار

 • بیمار را به حالت ایستاده یا نشسته در مقابل تیوب اشعه ایکس قرار دهید.
 • شکل 4-151 موقعیتی از بدن را نشان میدهد که برای گرفتن عکس AP از بازوی متحرک استفاده میشود.موقع به دست آوردن رادیوگرافی AP از بازو،وضعیت بدن،چه به صورت مایل و چه به سمت گیرنده یا دور از گیرنده،مهم نیست.

تکنیک های رادیوگرافی بازو

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • ارتفاع گیرنده تصویر را به گونه ای تنظیم کنید که حاشیه فوقانی آن حدود cm 3.8بالاتر از سرhumerus قرار گیرد.
 • بازو را به آرامی صاف کنید و دست را به حالت supine قرار دهید.
 • خط coronal که از اپی کندیل ها عبور میکند باید برای AP یاPA projection با صفحه گیرنده تصویر موازی باشد.(نگاه کنید به شکل 4-151)
 • برای گنادها شیلد قرار دهید.
 • تنفس:متوقف

اشعه مرکزی

 • عمود بر وسط هومروس و به مرکز گیرنده تصویر.

محدود سازی

 • Inch2 (cm5) پایین تر از مفصل آرنج و بالا تر از شانه و inch1 (cm2.5) از طرفین

ساختمان های نشان داده شده

 • عکس AP-projection کل طول humerus را نشان میدهد.درستی موقعیت توسط اپی کندیل ها دیده میشود.(شکل 4-152)

تکنیک های رادیوگرافی بازو

معیار های ارزیابی

 • این موارد باید به وضوح دیده شود:
 • کولیماسیون مناسب
 • مفصل آرنج و شانه
 • حداکثر دیده شدن اپیکندیل ها بدون چرخش
 • سر humeral و توبرکل بزرگ به حالت نیم رخ
 • طرح کلی از توبرکل کوچک،که بین سر Humeral و توبرکل بزرگ قرار دارد.
 • واگرایی پرتو منجر به تحریف مفصل آرنج میشود.
 • روشنایی مشابه تصویر و کنتراست ابتدا و انتهای هومروس
 • بافت نرم و جزئیات trabecular استخوان

Humerus

Lateral projection(lateromedial,mediolateral)

upright

گیرنده تصویر

 • گیرنده ای به طول Inch 17×14(cm35×43)

وضعیت بیمار

 • بیمار را به حالت ایستاده یا نشسته در مقابل تیوب اشعه ایکس قرار دهید.
 • موقع به دست آوردن رادیوگرافی صحیح lateral بازو،وضعیت بدن،چه به صورت مایل و چه به سمت گیرنده یا دور از گیرنده،مهم نیست.

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • حاشیه بالای گیرنده تصویر را تقریباٌcm3.8 بالاتر از سطح سر humeral قرار دهید.
 • مگر در مواردی که با شکستگی احتمالی چرخش بازو منع شود،بازو را بچرخانید،آرنج را تقریباٌ 90 درجه خم کنید و قدام دست بیمار را روی لگن قرار دهید.این باعث میشود تا هومروس در موقعیت lateral قرار گیرد.
 • خط کرونال که از اپیکندیل ها عبور میکند باید عمود با صفحه گیرنده تصویر باشد.(شکل4-153)

تکنیک های رادیوگرافی بازو

 • بیمار با هومروس شکسته میتواند به حالت mediolateral را که در شکل 4-154 نشان داده شده است به راحتی قرار گیرد .
 • بیمار را به حالت ایستاده یا نشسته رو به گیرنده تصویر قرار دهید. و در صورت لزوم قفسه سینه را لمس کنید تا humerus را برای mediolateral projection تراز کنید.
 • از بیمار بخواهید تا دست بازوی شکسته را در دست بگیرد.

تکنیک های رادیوگرافی بازو

 • برای گنادها شیلد قرار دهید.
 • تنفس:متوقف

اشعه مرکزی

 • عمود بر وسط هومروس و به مرکز گیرنده تصویر.

محدود سازی

 • Inch2 (cm5) پایین تر از مفصل آرنج و بالا تر از شانه و inch1 (cm2.5) از طرفین

ساختمان های نشان داده شده

 • عکس lateral projection کل طول humerus را نشان میدهد.اپی کندیل های روی هم افتاده دلیلی بر lateral کامل است.(شکل4-155)

تکنیک های رادیوگرافی بازو

معیار های ارزیابی

 • این موارد باید به وضوح دیده شود:
 • کولیماسیون مناسب
 • مفصل آرنج و شانه
 • اپیکندیل های روی هم افتاده
 • توبرکل کوچک در حالت نیم رخ در سطح داخلی
 • توبرکل بزرگ که بر روی سر هومروس قرار گرفته
 • واگرایی پرتو منجر به تحریف مفصل آرنج میشود.
 • روشنایی مشابه تصویر و کنتراست ابتدا و انتهای هومروس
 • بافت نرم و جزئیات trabecular استخوان

Humerus

AP-projection(recumbent)

اندازه گیرنده تصویر باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتواند کل هومروس را در بر بگیرد.

گیرنده تصویر

 • گیرنده ای به طول Inch 17×14(cm35×43)

وضعیت بیمار

 • بیمار را به صورت تاق باز بخوابانید و گیرنده تصویر را به گونه ای تنظیم کنید تا کل طول هومروس را در بر بگیرد.

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • حاشیه گیرنده تصویر را تقریباٌ cm3.8 بالاتر از سر humeral قرار دهید.
 • شانه مخالف را روی کیسه ماسه ای قرار دهید تا بازوی آسیب دیده را در تماس با گیرنده تصویر قرار گیرد،یا بازو و گیرنده تصویر را با کیسه ماسه ای بالاتر بیاورید.
 • دست را به حالت supine قرار دهید و آرنج را باز کنید و اندام را به گونه ای بچرخانید تا اپیکندیل ها به موازات گیرنده تصویر قرار گیرد،مگر در مواردی که منع شود.(شکل4-156)

تکنیک های رادیوگرافی بازو

 • برای گنادها شیلد قرار دهید.
 • تنفس:متوقف

اشعه مرکزی

 • عمود بر وسط هومروس و به مرکز گیرنده تصویر.

محدود سازی

 • Inch2 (cm5) پایین تر از مفصل آرنج و بالا تر از شانه و inch1 (cm2.5) از طرفین

ساختمان های نشان داده شده

 • عکس AP-projection طول کل هومروس را نشان میدهد.صحت موقعیت توسط اپی کندیل ها نشان داده شده است.(شکل 4-156)

معیار های ارزیابی

 • این موارد باید به وضوح دیده شود:
 • کولیماسیون مناسب
 • مفصل آرنج و شانه
 • حداکثر دیده شدن اپیکندیل ها بدون چرخش
 • سر humeral و توبرکل بزرگ به حالت نیم رخ
 • طرح کلی از توبرکل کوچک،که بین سر Humeral و توبرکل بزرگ قرار دارد.
 • واگرایی پرتو منجر به تحریف مفصل آرنج میشود.
 • روشنایی مشابه تصویر و کنتراست ابتدا و انتهای هومروس
 • بافت نرم و جزئیات trabecular استخوان

Humerus

Lateral projection(lateromedial)

Recumbent

وضعیت بیمار

 • بیمار را به حالت تاق باز روی تخت بخوابانید و هومروس را در مرکز گیرنده تصویر قرار دهید.یا از سینی بوکی استفاده کنید.

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • حاشیه گیرنده تصویر را تقریباٌ cm3.8 بالاتر از سر humeral قرار دهید.
 • مگر اینکه با شکستگی احتمالی منع مصرف شود،بازو را از بدن فاصله دهید و گیرنده تصویر را زیر آن متمرکز کنید.
 • ساعد را به سمت داخل بچرخانیدتا اپی کندیل ها عمود بر صفحه گیرنده تصویر قرار گیرند و بقیه سطح پشتی دست، به سمت بیمار قرار گیرد.این حرکت،اپی کندیل هارا در حالت lateral قرار میدهد بدون نیاز به خم کردن آرنج.(شکل 4-153 را ببینید)(آرنج ممکن است برای راحتی کمی خم شود.)
 • گیرنده تصویر را به گونه ای تنظیم کنید تا کل طول هومروس را در بر بگیرد.(شکل4-157)

تکنیک های رادیوگرافی بازو

 • برای گنادها شیلد قرار دهید.
 • تنفس:متوقف

اشعه مرکزی

 • عمود بر وسط هومروس و به مرکز گیرنده تصویر.

محدود سازی

 • Inch2 (cm5) پایین تر از مفصل آرنج و بالا تر از شانه و inch1 (cm2.5) از طرفین

ساختمان های نشان داده شده

 • عکس lateral projection طول کل هومروس را نشان میدهد.نیم رخ کامل بودن عکس با روی هم قرار گرفتن اپی کندیل ها تصدیق میشود.(شکل4-157)

معیار های ارزیابی

 • این موارد باید به وضوح دیده شود:
 • کولیماسیون مناسب
 • مفصل آرنج و شانه
 • اپیکندیل های سوپرایمپوز شده(روی هم قرار گرفته)
 • توبرکل کوچک به حالت نیم رخ
 • توبرکل بزرگ بر روی سر هومروس قرار گرفته
 • واگرایی پرتو منجر به تحریف مفصل آرنج میشود.
 • روشنایی مشابه تصویر و کنتراست ابتدا و انتهای هومروس
 • بافت نرم و جزئیات trabecular استخوان

Humerus

Lateral projection(recumbent or lateral)

Recumbent

وضعیت بیمار

 • هنگامی که یک شکستگی شناخته شده یا مشکوک وجود دارد،بیمار را در یک وضعیت خوابیده یا خوابیده به یک طرف (lateral) قرار دهید.گیرنده تصویر را در نزدیکی زیر بغل قرار دهید و هومروس را در وسط خط میانی گیرنده تصویر قرار دهید.
 • مگر در مواردی که منع شده باشد،آرنج را خم کنید.سمتی از دست را که انگشت شست وجود دارد را به سمت بالا ببرید و هومروس را روی یک تکیه گاه مناسب قرار دهید.(شکل 4-158)

تکنیک های رادیوگرافی بازو

 • موقعیت بدن را به گونه ای تنظیم کنید تا سطح نیم رخ هومروس عمود بر اشعه ی مرکزی قرار گیرد.
 • برای گنادها شیلد قرار دهید.
 • تنفس:متوقف

اشعه مرکزی

 • خوابیده:
 • افقی و عمودی بر وسط هومروس و به مرکز گیرنده تصویر.
 • خوابیده به یک طرف(نیم رخ):
 • مستقیم به وسط گیرنده تصویر که فقط به انتهای هومروس اکسپوز میکند(به شکل 4-158 نگاه کنید)

محدود سازی

 • Inch2 (cm5) پایین تر از مفصل آرنج و بالا تر از شانه و inch1 (cm2.5) از طرفین.حاشیه بالای کولیماتور نباید از حشیه گیرنده تصویر فاصله بیش تری داشته باشد.

ساختمان های نشان داده شده

 • عکسlateral projection انتهای هومروس را نشان میدهد.(شکل4-159)

تکنیک های رادیوگرافی بازو

معیار های ارزیابی

 • این موارد باید به وضوح دیده شود:
 • کولیماسیون مناسب
 • انتهای هومروس
 • اپیکندیل های سوپرایمپوز شده
 • بافت نرم و جزئیات trabecular استخوان

ویدئوی تکنیکهای رادیوگرافی هومروس:

 

این نوشته از روی اطلس مریل ویرایش ۱۳ توسط جمعی از دانشجویان علوم پزشکی به زبان فارسی بطور اختصاصی برای وبسایت پرتو رسانه ترجمه شده است. دسترسی برای عموم رایگان است. استفاده از مطالب با ذکر منبع و آدرس اینترنتی PartoResane.ir بلامانع است. هرگونه استفاده تجاری از این ترجمه ها منع می شود.

مترجم: الهه صادقی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

تکنیک های رادیوگرافی بازو

تکنیک های رادیوگرافی بازو

تکنیک های رادیوگرافی بازو

تکنیک های رادیوگرافی بازو

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • زمینه های دلخواه
برای پنهان کردن نوار مقایسه ، بیرون را کلیک کنید
مقایسه
مقایسه ×
Let's Compare! Continue shopping