وبلاگ

تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا

تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا
تکنیک های رادیوگرافی تکنیکهای تصویربرداری

تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا

تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا

نمای رخ یا رخ محوری

بخاطر خمیدگی طبیعی انگشتان پا ،فضای مفصلی اینتر فالانژیال (IP)‌در نمای AP به خوبی نشان داده نمی شود .زمانیکه تظاهرات فضای مفصلی قابل ارزیابی نیست ، یک نمای AP قابل اجراست .( تصاویر 6-14 و 6-15 ) نمای رخ محوری به منظور باز کردن فضای مفصلی و کاهش کوتاه شدگی تصویر ، پیشنهاد می شود . ( تصاویر 6-16 و 6-17 )

تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا

گیرنده تصویر

 • 8*10 اینچ (18*24Cm) یا 10*12 اینچ (‌24*30 cm)‌ به صورت طولی ، بسته به میزان توانایی بیمار دارد . برای دو تصویر در یک IR به صورت عرضی قرار دهید .

وضعیت بیمار

 • بیمار به صورت نشسته یا سوپاین ( خوابیده ) روی تخت رادیوگرافی قرار گیرد. تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا

تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • در بیماری که به صورت سوپاین یا نشسته قرار گرفته ، زانو ها را خم کرده ، کف پاها به اندازه ی 6 اینچ ( 15cm) از هم جدا شوند .جهت عدم تحرک زانو ها به هم چسبیده شوند .
 • انگشت ها را درست روی نیمی از IR سانتر کنید . (‌تصاویر 6-14 و 6-16 )‌ یا اینکه زیر پا فوم شیب دار 15 درجه قرار داده و انگشتان نزدیک ناحیه ی بالا آمده سطح شیب دار قرار گیرد .(تصویر 6-18)
 • خط وسط نیمه ی IR را موازی با محور طولی کف پا فرار داده و روی سومین مفصل متاتارسوفالانژیال ( MTP) سانتر کنید .
 • گناد ها را با شیلد محافظت کنید .

توجه : بعضی مراکز تصویربرداری کل پا را تصویر می کنند ، در حالیکه بعضی دیگر فقط یک انگشت یا انگشتان مورد نظر را تصویر میکنند .

اشعه ی مرکزی

 • زمانی که فضای مفصلی مد نظر نباشد ،عمود بر سومین مفصل MTP قرار می دهیم . ( تصویر 6-14 را ببینید .) برای باز کردن فضای مفصلی ، اشعه 15 درجه به طرف عقب سومین مفصل MTP وارد شود . (‌ تصویر 6-16را ببینید .) یا کف پا را روی فوم 15 درجه قرار دهید . ( تصویر 6-19)

محدودسازی

 • یک اینچ ( 2.5Cm ) از هر طرف انگشتان ، شامل یک اینچ ( 2.5Cm )‌ نزدیک مفصل MTP

ساختمان های نشان داده شده

 • تصویر نشان دهنده ی 14 بند انگشت از انگشتان پا ، قسمت خلفی متاتارس ها و در نمای محوری ، مفاصل IP میباشد .

معیار ارزیابی

 • موارد زیر باید به وضوح مشاهده شود :
 • اطمینان از کولیماسیون مناسب
 • کل انگشتان شامل انتهای دیستال متاتارس ها
 • انگشتان جدا از هم
 • عدم چرخش انگشتان ، پهنای بافت نرم و فرورفتگی میانی در دو طرف برابر است .
 • باز بودن فضای مفصلی IP و MTP در نمای محوری
 • جزئیات بافت نرم و ترابکول های استخوانی

تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا

نمای رخ

گیرنده تصویر

 • 8*10 اینچ ( 18*24Cm ) یا 10*12 اینچ (‌ 24*30 Cm) به صورت طولی ، بسته به توان بیمار . به صورت عرضی در صورتی که دو گرافی در یک IR باشد .

وضعیت بیمار

 • بیمار به صورت پرون روی تخت رادیوگرافی بخوابد زیرا این پوزیشن به طور طبیعی پا را برمی گرداند ، بنابراین سمت دورسال پا در تماس با IR میباشد .

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • انگشتان پا را در پوزیشن مناسب قرار دهید و آنها را به وسیله ی یک یا دو کیسه شنی کوچک بالا بیاورید و طوری تنظیم کنید تا انگشتان به صورت افقی قرار بگیرند .
 • نیمی از IR را زیر انگشتان پا قرار دهید و خط وسط ناحیه ی مورد استفاده را موازی با محور طولی پا قرار داده و روی سومین مفصل MTP سانتر کنید . ( تصویر 6-20 )‌

اشعه مرکزی

 • عمود بر نقطه میانی IR و به ناحیه سومین مفصل MTP وارد شود . ( تصویر 6-20) مفصل IP به خوبی رویت میشود زیرا گرایش طبیعی پرتو ایکس تطابق نزدیکی به پوزیشن انگشتان دارد . (‌تصویر 6-21 )

تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا

ساختمان های نشان داده شده

 • این نما 14 بند انگشتان پا ، مفاصل IP ( اینتر فالانژیال )‌ و قسمت دیستال متاتارس ها را نشان می دهد.

معیار ارزیابی

 • موارد زیر باید به وضوح مشاهده شود :
 • اطمینان از کولیماسیون مناسب
 • کل انگشتان شامل انتهای دیستال متاتارس ها
 • انگشتان جدا از هم
 • عدم چرخش انگشتان ، پهنای بافت نرم و فرورفتگی میانی در دو طرف برابر است .
 • باز بودن فضای مفصلی IP و MTP
 • جزئیات بافت نرم و ترابکول های استخوانی

 

نمای مایل جلویی – پشتی (AP)‌

چرخش به داخل

گیرنده تصویر

 • 8*10 اینچ ( 18*24Cm ) یا 10*12 اینچ (‌ 24*30 Cm) به صورت طولی ، بسته به توان بیمار . به صورت عرضی در صورتی که دو گرافی در یک IR باشد .

وضعیت بیمار

 • بیمار به صورت سوپاین یا نشسته روی تخت رادیوگرافی قرار بگیرد .
 • زانوی سمت آسیب دیده را به حدی خم کنید تا کف پا محکم روی تخت قرار گیرد .

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • نیمی از IR زیر انگشتان پا قرار بگیرد .
 • ساق پا و کف پا به داخل چرخش میابد و سطح پلنتار پا را طوری تنظیم کنید تا با سطح IR زاویه 30-45 درجه ایجاد کند .
 • انگشتان پا را با IR سانتر کنید .
 • گناد ها را با شیلد محافظت کنید .

اشعه مرکزی

 • عمود و بر ناحیه سومین مفصل MTP وارد شود .

محدود سازی

 • یک اینچ ( 2.5Cm) از هر طرف از انگشتان پا ، شامل یک اینچ ( 2.5Cm) پروگزیمال از مفصل MTP

توجه : نمای ابلیک به صورت تکی از انگشتان پا ممکن است با سانتر کردن انگشت آسیب دیده در ناحیه ی مورد استفاده از IR و کولیماسیون بسته تر بدست آید . برای انگشتان اول و دوم ممکن است کف پا در نمای مایل داخلی و برای انگشتان چهارم و پنجم در نمای مایل خارجی قرار بگیرد . هر دو نمای مایل برای انگشت سوم ( وسط ) مناسب است .

ساختمان های نشان داده شده

 • نمای مایل جلویی – پشتی از انگشتان پا نشان دهنده ی انگشتان پا و قسمت دیستال متاتارس ها که به داخل چرخش دارند ، می باشد .

معیار ارزیابی

 • موارد زیر باید به وضوح مشاهده شود :
 • اطمینان از کولیماسیون مناسب
 • کل انگشتان شامل انتهای دیستال متاتارس ها
 • انگشتان جدا از هم
 • چرخش مناسب انگشتان پا ، که نشان دهنده ی پهنای بافت نرم بیشتر و فرورفتگی میانی بیشتر در سمت بالا آمده .
 • باز بودن فضای مفصلی IP و مفاصل MTP دوم تا پنجم
 • اولین مفصل MTP ( همیشه باز نیست .)
 • جزئیات بافت نرم و ترابکول های استخوانی

 

نمای نیم رخ

داخلی – خارجی یا خارجی – داخلی

گیرنده تصویر

 • 8*10 اینچ ( 18*24Cm) یا 10*12 اینچ ( 24*30Cm ) به صورت طولی ، بسته به توان بیمار . برای چند اکسپوز روی یک IR به صورت عرضی قرار بگیرد .

وضعیت بیمار

 • بیمار خوابیده به پهلو قرار بگیرد .
 • اندام آسیب دیده را با کیسه شنی حمایت کرده و در راحت ترین حالت تنظیم کنید .
 • برای جلوگیری از روی هم افتادگی ، به وسیله ی باند انگشتان بالای انگشت مورد نظر را خم کنید : همچنین میتوان از پد پانسمان 4*4 اینچ برای جدا کردن انگشتان استفاده کرد .

توجه : فقط در صورتی که انگشتان عارضه نداشته باشند دستکاری کنید .

وضعیت ناحیه مورد بررسی

انگشت بزرگ ، انگشت دوم

 • برای این دو انگشت بیمار را به سمت مقابل ناحیه آسیب دیده قرار دهید .
 • IR را زیر ناحیه ی میانی پا قرار داده و روی انگشت آسیب دیده سانتر کنید .
 • اندام تحتانی بیمار را از پاشنه و زانو گرفته و طوری تنظیم کنید تا انگشتان در وضعیت نیم رخ واقعی قرار بگیرند .( سطح MTP عمود بر IR باشد .)‌
 • محور طولی IR را طوری تنظیم کنید تا موازی با محور طولی انگشتان پا باشد . ( تصاویر 6-24,6-25)

تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا

تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا- نمای لترال

 

انگشتان سوم ، چهارم ، پنجم

 • برای این سه انگشت بیمار را به سمت آسیب دیده قرار دهید .
 • IR را زیر ناحیه خارجی کف پا قرار داده و روی انگشتان سانتر کنید .
 • اندام تحتانی بیمار را با پاشنه و زانو گرفته و پوزیشن آن را طوری تنظیم کنید تا انگشتان پا در نمای نیم رخ واقعی قرار بگیرند . ( هم سطح با مفصل MTP و عمود بر IR )
 • محور طولی IR را طوری تنظیم کنید تا با محور طولی انگشتان موازی باشد .
 • برای عدم تحرک ، پاشنه بالا آمده را به وسیله کیسه شن یا اسفنج ساپورت کنید . ( تصاویر 6-26 تا 6- 28 )

تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا- نمای لترال

تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا- نمای لترال

 • گناد ها را با شیلد محافظت کنید .

اشعه مرکزی

 • عمود بر سطح IR ، وارد بر مفصل IP انگشت بزرگ یا مفصلIP پروگزیمال از انگشت کوچک

محدود سازی

 • یک اینچ ( 2.5Cm) از هر طرف از انگشتان پا ، شامل یک اینچ ( 2.5Cm) پروگزیمال از مفصل MTP

ساختمان های نشان داده شده

تصویر نشان دهنده ی نمای لترال بند انگشتان پا و مفاصل IP میباشد که جدا از انگشتان دیگر تصویر شده است . (تصاویر 6-29 تا 6-33)‌

تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا- نمای لترال تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا- نمای لترال تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا- نمای لترال تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا- نمای لترال

معیار ارزیابی

 • موارد زیر باید به وضوح مشاهده شود :
 • اطمینان از کولیماسیون مناسب
 • کل انگشت پا ، بدون روی هم افتادگی با انگشتان مجاور ، اگر روی هم افتادگی قابل حذف نباشد بند انگشت پروگزیمال باید قابل مشاهده باشد .
 • انگشتان در نمای نیم رخ واقعی
 • ناخن انگشت در نمای نیم رخ (در صورتی که قابل مشاهده و نرمال باشد . )
 • سطح پلنتار بند انگشتان مقعر باشد .
 • عدم چرخش بند انگشتان
 • باز بودن فضای مفصلی IP ؛ مفصل MTP سوپرایمپوز می شود اما در برخی بیماران ممکن است رویت شود .
 • جزئیات بافت نرم و ترابکول استخوانی

 

نمای تانژانسیل

lewis وholly متد

گیرنده تصویر

 • 8*10 اینچ (‌18*24Cm) یا 10*12 اینچ (‌24*30Cm)‌به صورت طولی ،بسته به توان بیمار . برای چند اکسپوز روی یک IR به صورت عرضی قرار دهید .

وضعیت بیمار

 • برای متد لویس بیمار به صورت پرون و برای پوزیشن هولی به صورت نشسته قرار گیرد .
 • در صورت نیاز ، مچ پای سمت آسیب دیده را به وسیله ی کیسه شنی بالا بیاورید .برای راحتی ممکن است یک حوله ی تا شده زیر زانو قرار بگیرد .

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • در پوزیشن دورسی فلکشن ، انگشت بزرگ پا را روی تخت قرار دهید و طوری تنظیم کنید تا برآمدگی پا عمود بر سطح افقی قرار بگیرد .
 • IR را روی دومین متاتارس سانتر کنید . (‌تصویر 6-34)
 • گناد ها را با شیلد محافظت کنید .

تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا- متد لوئیس- تانژنسیال سزاموئیدها

اشعه مرکزی

 • عمود و مماس روی اولین مفصل MTP

ساختمان های نشان داده شده

 • تصویر حاصل نشان دهنده ی نمای تانژانسیل از سر متاتارس به صورت نیم رخ و سزاموئید ها میباشد .( تصویر 6-35)

تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا- تانژنسیال سزاموئیدها

معیار ارزیابی

موارد زیر باید به وضوح مشاهده شود :

 • اطمینان از کولیماسیون مناسب
 • سزاموئید جدا از همه ی قسمت های اولین متاتارس
 • سر متاتارس ها
 • جزئیات بافت نرم و ترابکول استخوانی

توجه : هولی پوزیشنی را شرح داد که برای بیمار معتقد بود راحت تر بود . در حالت نشسته ، پا طوری تنظیم می شود که حاشیه داخلی آن عمود و سطح پلنتار با سطح IR زاویه ی 75 درجه ایجاد میکند . بیمار انگشتان خود را به وسیله ی نوار بانداژ به حالت فلکشن نگه می دارد .اشعه مرکزی مستقیما عمود بر سر اولین متاتارس وارد می شود . ( تصاویر 6-36 تا 6-38 )

تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا- متد هولی - تانژنسیال سزاموئیدها

تکنیک های رادیوگرافی انگشتان پا- متد هولی - تانژنسیال سزاموئیدها

مطالعه اطلس مریل بطور رایگان و آنلاین

این نوشته از روی اطلس مریل ویرایش 13 توسط جمعی از دانشجویان علوم پزشکی به زبان فارسی بطور اختصاصی برای وبسایت پرتو رسانه ترجمه شده است. دسترسی برای عموم رایگان است. استفاده از مطالب با ذکر منبع و آدرس اینترنتی PartoResane.ir بلامانع است. هرگونه استفاده تجاری از این ترجمه ها منع می شود.

مترجم: مریم لطف اللهی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • زمینه های دلخواه
برای پنهان کردن نوار مقایسه ، بیرون را کلیک کنید
مقایسه
مقایسه ×
Let's Compare! Continue shopping