وبلاگ

تکنیک های رادیوگرافی آرنج elbow

تکنیک های رادیوگرافی آرنج
تکنیک های رادیوگرافی تکنیکهای تصویربرداری

تکنیک های رادیوگرافی آرنج elbow

AP_projection

گیرنده تصویر

 • بسته به دسترس بودن،گیرنده ای به طول inch10× 8 (cm18×24) یا inch 10×12 (cm24×30) انتخاب شود.

وضعیت بیمار

 • بیمار را در در کنار تخت رادیوگرافی بنشانید. به اندازه کافی بیماررا پایین تر بنشانید تا مفصل شانه،humerus و مفصل آرنج در یک سطح قرار گیرند.

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • آرنج را باز کنید و دست به حالت supine(کف دست به سمت بالا ) و مفصل آرنج را در مرکز گیرنده تصویر قرار دهید.
 • گیرنده را به گونه ای تنظیم کنید که با محور طولی عضو موازی باشد.(شکل4-110)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج- نمای AP

 • بیمار به اندازه ای خم شود تا اپی کندیل های humeral و سطح قدامی آرنج با صفحه گیرنده تصویر موازی باشد.
 • دست را به صورت supine قرار دهید تا از چرخش استخوان های ساعد جلوگیری شود.
 • برای گنادها شیلد قرار دهید.

اشعه مرکزی

 • عمودی بر روی مفصل آرنج

محدود سازی

 • Inch3(cm8) بالاتر و پایین تر از مفصل آرنج و inch1 ( cm2.5 (از طرفین

COMPUTED RADIOGRAPHY:

ارنج باید در مرکز صفحه ویا درمرکز قسمت مورد نظراز صفحه که به وسیله محدود کنند ه های اشعه محدود شده است قرار گیرد. دوتصویر برروی یک گیرنده امکان پذیر می باشد..چون آرنج نصف صفحه را در بر میگیرد بهتر است در حاشیه صفحه کولیماسیون کرد و پوشش سربی طرف مقابل را در هنگام پرتو دهی پوشش دهد.

ساختمان های نشان داده شده

در یک عکسAP-projection از مفصل آرنج،انتهای بازو،ابتدای ساعد دیده میشود.(شکل4-111)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج- گرافی نمای AP

معیارهای ارزیابی

 • این موارد باید به وضوح دیده شود:
 • کولیماسیون مناسب
 • سر رادیال،گردن و توبروزیتی که مقداری بر روی اولنا سوپرایمپوز شده است.
 • مفصل آرنج باز شده و در مرکز عبور اشعه مرکزی قرار دارد.
 • اپی کندیل های humeral بدون چرخش( حفره های coronoid و olecranon تقریباٌ فاصله برابری با اپی کندیل ها دارند).
 • بافت نرم و جزئیات استخوان

Elbow

Lateral-projection(lateromedial)

Griswold 2دلیل مهم برای خم کردن 90 درجه آرنج داده است:

 • زائده اولکرانون به طور نیم رخ دیده میشود.
 • پد های چربی آرنج کم ترین تراکم را دارند.زائده اولکرانون پد چربی آرنج خلفی را بالا میبرد و آسیب شناسی مفصل را شبیه سازی میکند.

گیرنده تصویر

 • بسته به دسترس بودن،گیرنده ای به طول inch10× 8 (cm18×24) یا inch 10×12 (cm24×30) انتخاب شود.

وضعیت بیمار

 • بیمار را در در انتهای تخت رادیوگرافی بنشانید. به اندازه کافی بیماررا پایین تر بنشانید تا مفصل آرنج وhumerus در یک سطح قرار گیرند.

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • از حالت supine آرنج را 90 درجه خم کنید و humerus و ساعد را در تماس با تخت قرار دهید.
 • مفصل آرنج را در مرکز گیرنده تصویر قرار دهید.
 • مفصل آرنج را به گونه ای تنظیم کنید تا محور طولی آن با محور طولی ساعد موازی باشد.(شکل4-112 و4-113)
 • در بیمارانی که ساعد ان ها عضلانی است مچ را بالا بیاورید تا ساعد با گیرنده تصویر موازی باشد.

تکنیک های رادیوگرافی آرنج- نمای لترال

 • گیرنده تصویر را به گونه ای تنظیم کنید تا مقدار بیش تری از بازو و ساعد را در بر بگیرد.(شکل4-114)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج- lateral view

 • برای فراهم کردن عکس نیم رخ (Lateral projection) از آرنج دست را به حالت نیم رخ تنظیم کنید و مطمئن باشید که اپی کندیل های humeral به صفحه گیرنده تصویر عمود هستند.
 • برای گناد ها شیلد قرار دهید.

اشعه مرکزی

عمود بر مفصل آرنج بدون در نظر گرفتن محل آن در IR

محدود سازی

Inch3(cm8) بالاتر و پایین تر از مفصل آرنج .

ساختمان های نشان داده شده

عکس Lateral-projection مفصل آرنج،انتهای بازو و ابتدای ساعد را نشان میدهد.(شکل4-113 و 4-114)

معیار های ارزیابی

 • این موارد باید به وضوح دیده شود:
 • کولیماسیون مناسب
 • مفصل آرنج باز شده و در مرکز عبور اشعه مرکزی قرار دارد.
 • آرنج در نیم رخ کامل
 • اپی کندیل های Humeral روی هم قرار گرفته اند
 • توبروزیتی رادیال رو به قدام
 • سر رادیال تا حدی روی زائده کرونوئید قرار گرفته
 • زائده Olecranon به صورت نیم رخ
 • آرنج 90 درجه خم شده
 • جزییات استخوان و هر پد چربی بالا آمده در بافت نرم در قدام و خلف انتهای Humerus و قدام ابتدای ساعد

NOTE:

در صورت وجود جراحت در بافت نرم اطراف آرنج،مفصل باید فقط 30 یا 35 درجه خم شود.(شکل 4-115)این فلکشن جزئی مثل فلکشن 90 درجه بافت نرم را فشرده نمیکند و نمیکشد.پد چربی خلفی ممکن است در این حالت دیده شود.

تکنیک های رادیوگرافی آرنج- نمای lateral

Elbow

AP-Oblique projection (medial rotation):

گیرنده تصویر

 • بسته به دسترس بودن،گیرنده ای به طول inch10× 8 (cm18×24) یا inch 10×12 (cm24×30) انتخاب شود.

وضعیت بیمار

 • بیمار را در در کنار انتهای تخت رادیوگرافی بنشانید با بازوی باز شده و در تماس با تخت.

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • اندام را در حالت AP-projection قرار دهید و مفصل آرنج را در وسط IR قرار دهید.(شکل4-116)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج- AP ابلیک

 • دست را به سمت داخل بچرخانید و آرنج را به گونه ای تنظیم کنید که سطح قدامی آن با صفحه زاویه 45 درجه ایجاد کند.این درجه در عکس مایل معمولا زائده کرونئید را به دور از سوپرایمپوز شدگی با سر رادیال نشان داده میشود.
 • برای گنادها شیلد قرار دهید.

اشعه مرکزی

 • عمود بر مفصل آرنج

محدود سازی

 • Inch3(cm8) بالاتر و پایین تر از مفصل آرنج و inch1 (cm2.5( از طرفین

ساختمان های نشان داده شده

 • این عکس، oblique projection آرنج و زائده کرونوئید به دور از سوپرایمپوز شدگی را نشان میدهد.(شکل4-117)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج- نمای AP ابلیک

 

معیار های ارزیابی

 • این موارد باید به وضوح دیده شود:
 • کولیماسیون مناسب
 • مفصل آرنج باز شده و در مرکز عبور اشعه مرکزی قرار دارد.
 • 45 درجه چرخش به سمت داخل
 • نیم رخ زائده کرونوئید
 • اپی کندیل داخلی دراز
 • اولنا پوشیده شده با سر و گردن رادیال
 • Trochlea
 • زائده Olecranon در فرورفتگی Olecranon
 • بافت نرم و جزئیاتtrabecular استخوان

Elbow

AP-Oblique projection (Lateral rotation):

گیرنده تصویر

 • بسته به دسترس بودن،گیرنده ای به طول inch10× 8 (cm18×24) یا inch 10×12 (cm24×30) انتخاب شود.

وضعیت بیمار

 • بیمار را در در انتهای تخت رادیوگرافی بنشانید با بازوی باز شده و در تماس با تخت.

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • بازوی بیمار را باز کنید و در حالت AP-Projection قرار دهید و مفصل آرنج را در مرکز IR قرار دهید.
 • دست را به خارج بچرخانید تا سطح خلفی دست با تخت زاویه 45 درجه ایجاد کند.(شکل 4-118)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج- نمای AP oblique

 • هنگامی که چرخش جانبی مناسبی حاصل شود؛انگشت اول و دوم بیمار باید تخت را لمس کند
 • برای گناد ها شیلد قرار دهید

اشعه مرکزی

 • عمود بر روی مفصل آرنج

محدود سازی

 • Inch3(cm8) بالاتر و پایین تر از مفصل آرنج و inch1 (cm2.5( از طرفین

ساختمان های نشان داده شده

 • عکس یک Oblique projection از آرنج با سر رادیال و گردن به دور از سوپرایمپوز شدگی توسط اولنا را نشان میدهد.(شکل4-119)

 

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

معیار های ارزیابی

 • این موارد باید به وضوح دیده شود:
 • کولیماسیون مناسب
 • مفصل آرنج باز شده و در مرکز عبور اشعه مرکزی قرار دارد.
 • 45 درجه چرخش به خارج
 • سر رادیال،گردن و توبروزیتی جدا از اولنا دیده میشود
 • اپی کندیل خارجی دراز
 • Capitulum
 • بافت نرم و جزئیات استخوان

Distal humerus

AP-Projection:

فلکشن جزئی partial flexion

در صورتی که بیمار نتواند به طور کامل آرنج خود را باز کند؛حالت نیم رخ به راحتی تشکیل میشود.2 گرافی AP-projection باید گرفته شود تا از اشتباهات جلوگیری شود.AP-projection جداگانه از انتهای بازو و ابتدای ساعد.

گیرنده تصویر

 • بسته به دسترس بودن،گیرنده ای به طول inch10× 8 (cm18×24) یا inch 10×12 (cm24×30) انتخاب شود.

وضعیت بیمار

 • بیمار را به اندازه کافی پایین بنشانید تا کل humerus در یک سطح قرار گیرد.
 • برای ساعد بالا آمده تکیه گاه قرار دهید.

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • اگر امکان داشته باشد دست به صورت باز باشد.گیرنده تصویر را زیر آرنج قرار دهید و مرکز آن را در اطراف کندیل های Humerus قرار دهید.(شکل 4-120)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

 • برای گناد ها شیلد قرار دهید.

اشعه مرکزی

 • عمود بر قسمتی از Humerus که در حال عبور از مفصل آرنج است.
 • بسته به میزان خم شدن،پرتو های مرکزی را به صورت دیستال به سمت مفصل زاویه دهید.

محدودسازی

 • Inch3(cm8) بالاتر و پایین تر از مفصل آرنج و inch1 (cm2.5( از طرفین

ساختمان های نشان داده شده

 • این عکس انتهای Humerus را نشان میدهد در حالتی که آرنج به طور کامل باز نشده است.(شکل4-121 و4-122)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج تکنیک های رادیوگرافی آرنج

معیار های ارزیابی:

 • این موارد باید به وضوح دیده شود:
 • کولیماسیون مناسب
 • انتهای Humerus بدون چرخش و انحراف
 • هم پوشانی ابتدای رادیوس بر روی اولنا
 • مفصل آرنج بسته
 • ابتدای ساعد به طور قابل تجهی فشرده شده است.
 • جزئیات trabecular در انتهای humerus
 • بافت نرم و جزئیات trabecular استخوان

Elbow

Proximal forearm

AP-Projection:

فلکشن جزئی partial flexion

گیرنده تصویر

 • بسته به دسترس بودن،گیرنده ای به طول inch10× 8 (cm18×24) یا inch 10×12 (cm24×30) انتخاب شود.

وضعیت بیمار

بیمار را در انتهای تخت رادیوگرافی با دست باز بنشانید.

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • بیمار را به اندازه کافی بالا بنشانید تا سطح خلفی ساعد را روی میز قرار دهید.(شکل4-123)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

 • اگر این موقعیت غیر ممکن است،اندام را با کمک یک تکیه گاه بالا بیاورید و به حالت lateral تنظیم کنید.IR را به صورت عمودی پشت انتهای فوقانی ساعد قرار دهید و اشعه را به صورت افقی هدایت کنید.
 • برای گناد ها شیلد قرار دهید

اشعه مرکزی

 • عمود بر مفصل آرنج و محور طولی ساعد
 • IR را به گونه ای تنظیم کنید تا اشعه مرکزی به قسمت میانی آن منتقل شود.

محدودسازی

 • Inch3(cm8) بالاتر و پایین تر از مفصل آرنج و inch1 (cm2.5( از طرفین

ساختمان های نشان داده شده

 • این تصویر ابتدای ساعد را به طور کامل باز نمیشود را نشان میدهد.(شکل4-124و4-125)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

معیار های ارزیابی

 • این موارد باید به وضوح دیده شود:
 • کولیماسیون مناسب
 • ابتدای رادیوس و اولنا بدون چرخش یا انحراف
 • سر رادیال،گردن و توبروزیتی که حدودی بر روی ابتدای اولنا سوپرایمپوز شده است.

NOTE:

Holly روشی برای به دست آوردن عکسAP-Projection ازسر رادیال را توصیف کرد. بیمار همانطور که برای distal humerus شرح داده شده است؛قرار میگیرد.آرنج تا حد امکان باز میشود و ساعد را پشتیبانی میکند.ساعد باید به گونه ای قرار گیرد تا مچ دست با صفحه افقی 30 درجه زاویه داشته باشد.

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

Distal humerus

AP-Projection

فلکشن حاد acute flexion

هنگامی که شکستگی های اطراف آرنج با استفاده از تکنیک ارتوپدی جونز(خم شدن کامل)،تحت درمان قرار میگیرند؛موقعیت Lateral مشکلات کمی ایجاد میکند.اما در پرتو دهی از رو به رو باعث میشود که استخوان بازو به صورتAP و استخوان های ساعد به صورتPA بر روی یکدیگر بیفتند.این روش گاهی اوقات به عنوان روش جونز(Jones method) شناخته میشود.اگرچه هیچ مرجع”جونز”یافت نشده است.

گیرنده تصویر

 • بسته به دسترس بودن،گیرنده ای به طول inch10× 8 (cm18×24) یا inch 10×12 (cm24×30) انتخاب شود.

وضعیت بیمار

 • بیمار را در انتهای تخت رادیوگرافی با آرنج کاملاٌ خمیده، بنشانید.(مگر اینگه اجازه داده نشود)

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • مرکزIR را در ناحیه اپی کندیلار humerus قرار دهید.محور طولی بازو و ساعد باید موازی با محور طولی IR باشد.(شکل 4-126) و (4-127)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

 • بازو و تیوب رادیوگرافی و گیرنده تصویر را به گونه ای تنظیم کنید تا از چرخش جلوگیری شود.
 • برای گناد ها شیلد قرار دهید.

اشعه مرکزی

 • عمود برروی humerus ،تقریباٌ inch 2(cm5) بالاتر از زائده Olecranon.

ساختمان های نشان داده شده

 • در این حالت استخوان های ساعد و بازو بر روی یک دیگر قرارگرفته اند(superimpose).زائده Olecranon به طور واضح دیده میشود.(شکل4-128)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

 

معیار های ارزیابی

 • این موارد باید به وضوح دیده شود:
 • کولیماسیون مناسب
 • ساعد و بازو بر روی یک دیگر قرار گرفته اند
 • بدون چرخش
 • زاده Olecranon و انتهای بازو
 • بافت نرم اطراف زائده Olecranon و جزئیات trabecular استخوان

 

 

Proximal foramen

AP-Projection

فلکشن حاد acute flexion

گیرنده تصویر

 • بسته به دسترس بودن،گیرنده ای به طول inch10× 8 (cm18×24) یا inch 10×12 (cm24×30) انتخاب شود.

وضعیت بیمار

 • بیمار را در انتهای تخت رادیوگرافی با آرنج کاملاٌ خمیده، بنشانید.

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • مفصل آرنج را در وسط گیرنده تصویر قرار دهید.محور طولی ساعدِ سوپرایمپوز شده و بازو باید موازی با محور طولی گیرنده تصویر باشد.(شکل4-129 و 4-130)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

 • گیرنده تصویر را به سمت شانه حرکت دهید تا اشعه مرکزی به قسمت میانی منتقل شود.
 • برای گناد ها شیلد قرار دهید.

اشعه مرکزی

 • به صورت عمودی بر ساعد خم شده،تقریباٌ inch 2 (cm5) بالاتر از زائده Olecranon.

ساختمان های نشان داده شده

 • استخوان های روی هم افتاده بازو وساعد مشخص شده است.(شکل 4-131) مفصل آرنج باز تر از حالت distal humerus projection است.

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

معیار های ارزیابی

 • این موارد باید به وضوح دیده شود:
 • کولیماسیون مناسب
 • ساعد و بازوی روی هم افتاده
 • بدون چرخش
 • ابتدای رادیوس و اولنا
 • بافت نرم و جزئیات Trabecular استخوان

Elbow

Radial head

Lateral projection(lateromedial)

Four-position series:

گیرنده تصویر را در موقعیت قرار دهید و بخش استفاده نشده را با یک ورق سرب بپوشانید.برای نشان دادن تمام دور سر رادیال بدون سوپرایمپوزشدگی چهار حالت مختلف به دست، میتوان داد.

گیرنده تصویر

 • بسته به دسترس بودن،گیرنده ای به طول inch10× 8 (cm18×24) یا inch 10×12 (cm24×30) انتخاب شود.

وضعیت بیمار

 • بیمار را به اندازه کافی پایین تر بنشانید تا کل بازو در همان صفحه افقی قرار گیرد.

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • آرنج را 90 درجه خم کنید.مفصل را در مرکز قسمتی از گیرنده که پوشیده نشده است قرار دهید و مفصل را در موقعیت Lateral قرار دهید.
 • در اولین پرتو دهی دست را تا حد ممکن به حالت supine خم کنید.(شکل4-132)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

 • گیرنده تصویر را تغییر دهید و اکسپوژر دوم را با دست در حالتLateral با انگشت شست به سمت بالا،انجام دهید.(شکل4-133)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

 • گیرنده را تغییر دهید و اکسپوژر سوم را با دست به حالت دمر(pronated) انجام دهید.(شکل4-134)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

 • گیرنده را تغییر دهید و چهارمین اکسپوژر را با دست در حالت چرخش زیاد به سمت داخل به حالتی که انگشت شست بر روی صفحه قرار گیرد؛انجام دهید.(شکل4-135)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

 • برای گنادها شیلد قراردهید.

اشعه مرکزی

 • عمود بر روی مفصل آرنج

ساختمان های نشان داده شده

 • سر رادیال در زاویه های مختلف چرخش(شکل4-136 تا4-139)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

تکنیک های رادیوگرافی آرنجتکنیک های رادیوگرافی آرنج

معیار های ارزیابی

 • این موارد باید به وضوح دیده شود:
 • کولیماسیون مناسب
 • توبروزیتی رادیال رو به قدام در تصاویر اول و دوم و رو به خلف در تصاویر سوم و چهارم
 • آرنج خم شده 90 درجه
 • سر رادیال تا حدی بر روی زائده کورونوئید قرار گرفته ولی در همه تصاویر دیده میشود
 • بافت نرم و جزئیات trabecular استخوان

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

Elbow

Radial head and coronoid process(Axiolateral projection)

Coyle method

Lateral

Note:

این طرح برای به دست آوردن تصاویری از سر رادیال و زائده کرونوئید در بیمارانی است که نمیتوانند به طور کامل آرنج را برای medial , lateral oblique projection باز کنند.به ویژه در تصویر برداری از آرنج آسیب دیده مفید است.

گیرنده تصویر

 • بسته به دسترس بودن،گیرنده ای به طول inch10× 8 (cm18×24) یا inch 10×12 (cm24×30) انتخاب شود.

وضعیت بیمار

 • بیمار را در انتهای تخت رادیوگرافی بنشانید.
 • بیمار را برای تصویر برداری از آرنج آسیب دیده،تاق باز بخوابانید.

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • حالت نشسته:
 • بیمار را در انتهای تخت رادیوگرافی به اندازه کافی پایین تر بنشانید تا humerus و آرنج و مفصل مچ در یک صفحه قرار گیرند.
 • دست را به حالت دمر قرار دهید و آرنج را 90 درجه خم کنید تا سر رادیال دیده شود یا 80 درجه خم کنید تا زائده کرونوئید دیده شود.
 • مفصل آرنج را در مرکز گیرنده تصویر قرار دهید.در بیمارانی که ساعد آن ها عضلانی است مچ را بالا بیاورید تا ساعد با گیرنده تصویر موازی باشد.(شکل4-140)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

 • حالت سوپاین برای تروما
 • در بیشتر موارد تروما،بیمار در حالت خوابیده به پشت قرار میگیرد.تصویر برداری در این موقعیت به راحتی انجام میشود.
 • انتهای هومروس را روی یک اسفنج قرار دهید.
 • گیرنده را به حالت عمودی قرار دهید ومفصل آرنج را در مرکز آن قرار دهید.
 • اپی کندیل ها باید تقریباٌ عمود بر گیرنده تصویر باشند.
 • به آرامی آرنج را 90 درجه خم کنید تا سر رادیال دیده شود یا 80 درجه خم کنید تا زائده کرونوئید دیده شود.دست را بچرخانید تا ناحیه کف دست رو به داخل قرار گیرد.یک دستیار، بسته یه شدت تروما، ممکن است نیاز به نگه داشتن دست داشته باشد.(شکل4-141)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

 • برای گنادها شیلد قرار دهید.

اشعه مرکزی

 • در حالت نشسته
 • سر رادیال

به سمت شانه با زاویه 45 درجه به سمت رادیال .اشعه مرکزی در قسمت میانی آرنج وارد مفصل میشود.(نگاه کنید به شکل 4-140 A)

 • زائده کرونوئید

با زاویه 45 درجه به سمت مخالف شانه یه سمت زائده کرونوئید. اشعه مرکزی در قسمت میانی آرنج وارد مفصل میشد(نگاه کنید به شکل 4-140 B)

 • حالت سوپاین برای تروما
 • سر رادیال

اشعه مرکزی را به صورت افقی با زاویه 45 درجه به سمت سر،به طرف سر رادیال هدایت میکنیم.پرتو در قسمت میانی آرنج ،وارد مفصل میشود.(نگاه کنید به شکل 4-141A)

 • زائده کرونوئید

اشعه مرکزی به صورت افقی با زاویه 45 درجه به سمت زائده کرونوئید هدایت میشود و در قسمت میانی آرنج،وارد مفصل میشود.(نگاه کنید به شکل 4-141B)

محدود سازی

 • Inch3 (cm8) بالا و پایین مفصل آرنج

ساختمان های نشان داده شده

 • تصویر گرفته شده یک مفصل آرنج باز را بین سر رادیال وcapitulum (شکل 4-142) یا بین زائده کرونوئید و trochlea(شکل4-143) را در حالت نیم رخ نشان میدهد.

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

 • این تصاویر برای نشان دادن زائده های پاتولوژیکی یا تروما در اطراف ناحیه سر رادیال یا زائده کرونوئید استفاده میشود.
 • یک تصویر با تروما در شکل 4-144 نشان داده شده است.

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

معیار های ارزیابی

 • این موارد باید به وضوح دیده شود:
 • سر رادیال:
 • کولیماسیون مناسب
 • فضای مفصلی باز شدهی بین سر رادیال و capitulum
 • سر رادیال ،گردن و توبروزیتی به صورت نیم رخ و بدون سوپرایمپوز شدگی به استثنای بخش کوچکی از زائده کرونوئید.
 • اپی کندیل های humeral به دلیل زاویه اشعهی مرکزی تحریف شدهاند.
 • توبروزیتی رادیال رو به عقب قرار گرفته است.
 • آرنج 90 درجه خم شده است.
 • بافت نرم و جزئیات trabecular استخوان
 • زائده کرونوئید:
 • فضای مفصلی باز شده بین زائده کرونوئید و trochlea
 • زائده کرونوئید به صورت نیم رخ و کشیده
 • سر و گردن رادیال سوپرایمپوز شده با اولنا
 • آرنج 80 درجه خم شده
 • بافت نرم و جزئیات trabecular استخوان

تحقیق:

 • این طرح توسط Tammy Curtis,MS,RT(R) برای اطلس مورد بررسی و استانداردسازی قرارگرفت.

Distal humerus

PA-axial projection

گیرنده تصویر

بسته به دسترس بودن،گیرنده ای به طول inch10× 8 (cm18×24) یا inch 10×12 (cm24×30) انتخاب شود.

وضعیت بیمار

 • بیمار را به اندازه کافی بالا تر بنشانید تا ساعد بتواند بر روی تخت رادیوگرافی استراحت کند و بازو در حالت عمودی قرار گیرد.
 • بیمار باید طوری نشسته باشد که ساعد بتواند موازی با محور طولی تخت باشد.

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • از بیمار بخواهید تا ساعد را بر روی میز قرار دهد.سپس ساعد را طوری تنظیم کنید که محور طولی آن با تخت موازی باشد.
 • وسط اپی کندیل ها را در مرکز گیرنده تصویر قرار دهید.
 • آرنج بیمار را خم کنید تا بازو در یک موقعیت تقریباٌ عمودی قرار گیرد تا humerus تقریبا زاویه 75 درجه با ساعد را تشکیل دهد.(تقریباٌ15 درجه بین پرتوهای مرکزی و محور طولی humerus).
 • مطمئن شوید که بیمار به جلو یا عقب خم نشود.
 • برای جلوگیری از چرخش هومروس و اولنا،دست را به حالت supine قرار دهید و بیمار را با کمک دست مخالف بی حرکت نگه دارید.(شکل4-145)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

 • برای گنادها شیلد قرار دهید.

اشعه مرکزی

 • عمود بر ناودان اولنار.اشعه وارد زئده olecranon میشود.

ساختمان های نشان داده شده

 • عکس اپیکندیل ها،trochlea،ناودان اولنا(ناودان بین اپیکندیل داخلی و trochlea) و حفره کوچک olecranon را نشان میدهد.(شکل4-146)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

 • این تصاویر در بورسیت(آماس کیسه های مفصلی)رادیوهومرال(آرنج تنیس)استفاده میشود؛برای تشخیص کلسیفیکاسیون (رسوب Ca) گوناگون و مبهم واقع در ناودان اولنا.

NOTE:

Long و Rafert طرح AP oblique distal humerus را توصیف کردند که به طور خاص ناودان اولنا را نشان میدهد.

معیار های ارزیابی

 • این موارد باید به وضوح دیده شود:
 • کولیماسیون مناسب
 • طرح کلی ناودان اولنا
 • بافت نرم اطراف انتهای هومروس
 • سوپرایپوزشدگی ساعد و هومروس
 • بدون چرخش
 • بافت نرم و جزئیات trabecular استخوان
 • زائده اولکرانون

PA-Axial projection

گیرنده تصویر

بسته به دسترس بودن،گیرنده ای به طول inch10× 8 (cm18×24) یا inch 10×12 (cm24×30) انتخاب شود.

وضعیت بیمار

 • بیمار را در انتهای تخت رادیوگرافی به اندازه کافی بالاتر بنشانید تا ساعد بتواند بر روی گیرنده تصویر قرار گیرد.

وضعیت ناحیه مورد بررسی

 • بازو را در زاویه 45-50 درجه از حالت عمودی تنظیم کنید و از عدم خم شدن بیمار به قدام یا خلف،اطمینان حاصل کنید.
 • دست را به حالت supine قرار دهید و بیمار را با کمک دست مخالف بی حرکت نگه دارید.
 • وسط اپی کندیل ها را در مرکز گیرنده تصویر قرار دهید.
 • برای گنادها شیلد قراردهید.

اشعه مرکزی

 • عمود بر روی زائده اولکرانون برای دیده شدن پشت زائده اولکرانون واعمال زاویه 20 درجه به سمت مچ برای نشان دادن انتهای خمیده و حاشیه مفصلی زائده اولکرانون.(شکل 4-147)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

ساختمان های نشان داده شده

 • این عکس زائده اولکرانون و حاشیه مفصلی اولکرانون وهومروس را نشان میدهد.(شکل4-148 تا 4-150)

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

معیار های ارزیابی

 • این موارد باید به وضوح دیده شود:
 • کولیماسیون مناسب
 • زائده اولکرانون به صورت نیم رخ
 • بافت نرم اطراف زائده اولکرانون
 • سوپرایمپوزشدگی ساعد و هومروس
 • بدون چرخش
 • بافت نرم و جزئیات trabecular استخوان

 

 

تکنیک های رادیوگرافی آرنج، تکنیک های رادیوگرافی آرنج، تکنیک های رادیوگرافی آرنج

این نوشته از روی اطلس مریل ویرایش ۱۳ توسط جمعی از دانشجویان علوم پزشکی به زبان فارسی بطور اختصاصی برای وبسایت پرتو رسانه ترجمه شده است. دسترسی برای عموم رایگان است. استفاده از مطالب با ذکر منبع و آدرس اینترنتی PartoResane.ir بلامانع است. هرگونه استفاده تجاری از این ترجمه ها منع می شود.

مترجم:الهه صادقی، دانشجوی علوم پزشکی ارومیه

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

تکنیک های رادیوگرافی آرنج

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • زمینه های دلخواه
برای پنهان کردن نوار مقایسه ، بیرون را کلیک کنید
مقایسه
مقایسه ×
Let's Compare! Continue shopping