دوره جامع و خط‌به‌خط فیزیک اتمی-هسته‌ای

فاطمه مرادی
اخرین بروزرسانی 24 فروردین 1403
10 نفر ثبت نام کرده اند

درباره این دوره

بیان ساده و تفهیم کامل مفاهیم اساسی از جمله اهداف اساسی است که ما در گروه Galleny دنبال می‌کنیم و همچنین در این دوره توجه ویژه به آشنایی با اصول و مبانی پایه فیزیک اتمی و هسته‌ای به‌منظور استفاده از مفاهیم آن در کاربردهای مختلف پزشکی و علمی در دستور کار ما قرار دارد.

در کنکور فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی، سوالات دو درس فیزیک اتمی و فیزیک هسته ای با هم مطرح می‌شوند. ترکیب سوالات این دروس باهم، در کنکور کارشناسی‌ارشد فیزیک پزشکی دارای ضریب ۳ و در کنکور فناوری تصویربرداری پزشکی دارای ضریب ۲ هستند. در نتیجه در هر آزمون از دروس مهم و با ضریب بالا محسوب می‌شوند بنابراین این درس برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد از اهمیت بالایی برخوردار است.

نکات مهم:

تمامی مطالب مطابق سرفصل‌ها و منابع معرفی‌شده از پایه تدریس خواهد شد و برای داوطلبانی که این درس را در دوره ی کارشناسی نگذرانده اند هم مناسب است
داوطلبان با مطالعه‌ی کامل هر مبحث و بررسی تست های مربوط به آن می‌توانند درصد بالایی از این درس را در کنکور کسب کنند
این دوره در 45 جلسه‌ی حدودا 1 ساعته برگزار خواهد شد

سرفصل مباحثی که دوره با هم یاد خواهیم گرفت:

فصول فیزیک اتمی

فصل اول :

مقدمه و تعاریف :

 • مفهوم فیزیک کلاسیک
 • قوانین حرکت نیوتن
 • مفهوم دستگاه مرجع لخت و غیر لخت
 • الکترومغناطیس کلاسیک
 • ظهور فیزیک نوین (مفهوم فیزیک نوین)
 • یکاها و ابعاد ها

سینماتیک نسبیتی :

 • نسبیت
 • نظریه نسبیت خاص
 • نسبیت کلاسیک
 • اصل موضوع های اینشتین
 • پیامد های اصل موضوع های اینشتین
 • تبدیل لورنتس
 • اتساع زمان
 • انقباض طول
 • هم ارزی جرم و انرژی

دینامیک نسبیتی:

 • نسبیت عام
 • قوانین پایستگی
 • تکانه نسبیتی
 • انرژی نسبیتی
 • رابطه بین انرژی و تکانه

 

فصل دوم:

تابندگی و کمیت های کوانتومی:

 • رفتارذره ای
 • مفهوم فوتون
 • تابش گرمایی
 • توان و شدت تابشی
 • تابندگی

تابش جسم سیاه:

 • جسم سیاه
 • قانون استفان بولتزمن
 • قانون جا بجایی وین
 • فاجعه فرابنفش

برهم کنش پرتوها باماده:

 • اثرفوتوالکتریک
 • تولید پرتو ایکس و تابش ترمزی
 • اثر کامپتون
 • تولید و نابودی زوج
 • در آشامی فوتون ها

 

فصل سوم :

جنبه های ذره ای تابش :

 • طول موج دوبروی
 • قانون براگ
 • سرعت گروه و سرعت فاز
 • اصل عدم قطعیت هایزنبرگ
 • معادله شرودینگر

 

فصل چهارم :

جنبه های موجی تابش اتم هیدروژن

اتم هیدروژن
(طیف ها و الگوهای اتمی)

 • انواع طیف اتمی
 • طیف اتم هیدروژن
 • مدل اتمی تامسون
 • مدل اتمی رادرفورد
 • پراکندگی در مدل اتمی رادرفورد
 • مدل اتمی بور

 

فصل پنجم :

مکانیک موجی و اتم های چند الکترونی

 • تئوری مدرن (مدل کوانتومی)
 • اعداد کوانتومی
 • اصل طرد پائولی
 • معرفی اسپین
 • تکانه زاویه ای مداری
 • اثرزیمان
 • لیزر

فصول فیزیک هسته ای

فصل اول :

مفاهیم پایه و ساختار هسته :

 • یکاها و واحدها
 • خواص هسته
 • توزیع بارهسته ای
 • توزیع ماده هسته ای
 • انرژی بستگی هسته
 • انرژی جداسازی

فصل دوم

واپاشی هسته ای و رادیواکتیو :

 • مفهوم پرتوزایی
 • نیمه عمر
 • اکتیویته
 • انواع تعادل رادیو اکتیو
 • عمر سنجی رادیواکتیو

فصل سوم :

واکنش های هسته ای :

 • انواع واکنش های هسته ای
 • انرژی واکنش های هسته ای
 • فروپاشی فوتونی
 • شکاف هسته ای
 • هم جوشی هسته ای
 • راکتورهای هسته ای

فصل چهارم

انواع واپاشی ها :

 • واپاشی آلفازا
 • برد ذرات دربدن
 • واپاشی بتازا
 • تولید پرتوایکس
 • واپاشی گامازا
 • طیف سنجی گاما
 • شکافت خودبه خودی
 • برهم کنش تابش با ماده

فصل پنجم

فیزیک نوترون :

 • چشمه های نوترون
 • برهم کنش نوترون باماده
 • آشکارسازی نوترون
 • طیف سنجی نوترون

فصل ششم

آشکارسازها و دوزیمتری:

 • آشکارسازهای گازی
 • آشکارسازهای سوسوزن
 • آشکارسازهای نیمه هادی
 • اصول دوزیمتری و حفاظت دربرابر پرتوها

اهدافی که در دوره دنبال خواهیم کرد، تفاهیم مطالب اساسی همچون؛

 • پیدایش فیزیک جدید
 • جنبه‌های ذره‌ای امواج
 • جنبه‌های موجی ذرات
 • معادله شرودینگر و احتمال
 • الگوهای اتمی
 • اتم هیدروژن گونه
 • خواص اساسی هسته‌ها
 • نیروی هسته‌ای و خواص آن
 • مدل‌های هسته‌ای
 • رادیواکتیویته
 • اندرکنش تابش با ماده
 • واکنش‌های هسته‌ای
 • آشکارسازها و شمارشگرهای هسته‌ای

مدرس دوره:

فاطمه مرادی
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی فیزیک دانشگاه خوارزمی

اهداف یادگیری

استفاده از روش‌های نوین تدریس مباحث
تدریس خط‌به‌خط و جامع
ساده‌سازی مباحث دشوار درس فیزیک اتمی - هسته‌ای
مدیریت زمانی بهتر جهت حل سوالات کنکوری

مخاطب هدف

 • داوطلبان کارشناسی‌ارشد فیزیک پزشکی
 • داوطلبان کارشناسی‌ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی
 • دانشجویان کارشناسی رشته‌های فیزیک، مهندسی هسته‌ای و تمامی دانشجویانی که درس فیزیک هسته‌ای را به عنوان واحد درسی می‌گذرانند
 • دانشجویانی که درس فیزیک هسته‌ای جز منابع امتحانی کنکور آن‌ها محسوب میشود

برنامه تحصیلی

39 درس45 ساعت

فیزیک اتمی: فصل اول

جلسه اول: مقدمه و تعاریف اولیه01:01:52
جلسه دوم: سینماتیک نسبیتی00:52:54
جلسه سوم: دینامیک نسبیتی00:40:22
جلسه چهارم: بررسی تست‌های فصل اول00:46:33

فیزیک اتمی: فصل دوم (جلسه اول رایگان)

فیزیک اتمی: فصل سوم

فیزیک اتمی: فصل چهارم

فیزیک اتمی: فصل پنجم (آخر)

فیزیک هسته‌ای: فصل اول

توزیع بار هسته‌ای، توزیع ماده هسته‌ای، جرم هسته، انرژی بستگی هسته، انرژی جداسازی، خواص نیروی هسته‌ای، فرمول نیمه تجربی جرم

فیزیک هسته‌ای: فصل دوم

واپاشی هسته‌ای و رادیواکتیو، مفهوم پرتوزایی، نیمه عمر، اکتیویته، عمر متوسط، تولید و واپاشی، سری واپاشی، معادله بیتمن، انواع تعادل رادیواکتیو، عمرسنجی رادیواکتیو

فیزیک هسته‌ای: فصل سوم

واکنش‌های هسته‌ای، انواع واکنش‌های هسته‌ای، قوانین پایستگی، انرژی واکنش‌های هسته‌ای، بمباران پروتونی، بمباران دوترونی، بمباران نوترونی، فروپاشی فوتونی، شکاف هسته‌ای هم‌جوشی هسته‌ای، راکتورهای هسته‌ای، غنی‌سازی اورانیوم

فیزیک هسته‌ای: فصل چهارم

انواع واپاشی‌ها، واپاشی آلفازا، برد ذرات در بدن، واپاشی بتازا، تولید پرتو ایکس، واپاشی گامازا، شکافت خودبه‌خودی، برهمکنش تابش با ماده

فیزیک هسته‌ای: فصل پنجم

فیزیک نوترون، چشمه‌های نوترون، برهمکنش نوترون با ماده، آشکارسازی نوترون، فعالسازی نوترون

فیزیک هسته‌ای: فصل ششم (آخر)

آشکارسازی، تعاریف، آشکارسازهای گازی، آشکارسازهای سوسوزن، آشکارسازهای نیمه هادی، اصول دوزیمتری و حفاظت دربرابر پرتوها

بررسی تست‌های فیزیک هسته‌ای

اساتید دوره

فاطمه مرادی

0/5
1 دوره
0 دیدگاه
10 دانشجو
مشاهده بیشتر

یک نظر بنویسید

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • زمینه های دلخواه
برای پنهان کردن نوار مقایسه ، بیرون را کلیک کنید
مقایسه
مقایسه ×
Let's Compare! Continue shopping